Tri gaštanové kone

Tri gaštanové kone PDF/EPUB ï Tri gaštanové MOBI

Tri gaštanové kone ❰Download❯ ➺ Tri gaštanové kone Author Margita Figuli – Polishdarling.co.uk Tri ga tanov kone od Margity Figuli patria k vrcholn m dielam slovensk ho naturizmu Novela naplno rozvinula k ov mot vy slovensk ho naturizmu normy, implikovan pr rodou v konflikte s normami, diktovan Tri ga tanov kone od Margity Figuli patria k vrcholn m dielam slovensk ho naturizmu Novela naplno rozvinula k ov mot vy slovensk ho naturizmu normy, implikovan pr rodou v konflikte s normami, diktovan mi civiliz ciou, ambivalentn etika pr rodn ho love enstva, epick sk manie v znamov ch mo nost pr rodn ho i pohansk ho fatalizmu v kontraste s kres anskou civiliz ciou, nap sal liter rny historik Peter Val ek Novela, prelo en do viacer ch jazykov, priniesla autorke z jej diel najv spech itate om a itate k m Tri gaštanové MOBI :ï pon ka klasick trojuholn k dvoch mu ov a eny, v ktorom v az ist l ska.


About the Author: Margita Figuli

Margita Figuli, za slobodna Margita Figuliov , po sob i Margita ustrov , pseudonymy Morena, O ga Morena bola slovensk spisovate ka, prekladate ka a autorka literat ry pre deti a ml deNarodila sa v ro n ckej rodine Gymnazi lne t di za ala v Dolnom Kub ne, no maturovala na Obchodnej akad mii v Banskej Bystrici Chcela pokra ova v t diu, no jej pokus o t dium maliarstva v Prahe jej nevy iel Pracovala ako anglick kore pondentka v Tatra banke v Bratislave do roku , nesk r Tri gaštanové MOBI :ï sa venovala len liter rnej innosti Popri zamestnan tudovala na konzervat riu hru na klav riMargita Figuli je v raznou predstavite kou slovensk ho naturizmu v novelistickej a rom novej tvorbe Publikova za ala u v roku v asopise Slovensk nede a i v kalend roch Tatra banky, nesk r tie v asopisoch El n, Slovensk poh ady, ivena a in V jej ran ch pr cach dominuj t my z prostredia soci lnej, zemepisnej i spolo enskej perif rie, nesk r tie l ska, soci lny s cit a s asn spolo ensk probl my V tematickej rovine vyu ivala legendick , m tick a rozpr vkov prvky Okrem vlastnej tvorby sporadicky prekladala z e tiny Karel apek, Karel Jarom r Erben a i.10 thoughts on “Tri gaštanové kone

 1. Kristina Kristina says:

  Starting 2018 with another of my required reading for my Slovak class and this one is by far my favourite The Slovak classic Three chestnut horses I know, the name might sound unusual and strange but the whole chestnut thing refers to a colour by Margita Figuli is a story about a young man in love with a girl and him overcoming all the difficulties in life to get her An amazing read.


 2. Veronika Pizano Veronika Pizano says:

  Moja srdcovka od pubert lnych ias Ten naturalizmus vie v dy nanovo pohladi du u A hoci s t my zn silnenia a dom ceho n silia z ah en t m, ako ich vtedy spolo nos vn mala, poskytuj reflexiu dne nej doby, e nako ko sme sa v tejto ot zke posunuli ve mi m lo pod a m a.


 3. Roberta Roberta says:

  Sono fortunata, in questo inizio 2019.Ho scelto questo romanzo semplicemente per coprire la Slovacchia in questo mio libresco viaggio attorno al mondo, e ho trovato una storia lirica e romantica perfetta per una domenica di relax Vi consiglio di non fare il mio errore saltate l introduzione Capisco la necessit di presentare un autrice non famosa all eterogeneo pubblico da biblioteca, ma non capisco perch sia stato necessario introdurla in modo cos pomposo La Figuli un esponente del natu Sono fortunata, in questo inizio 2019.Ho scelto questo romanzo semplicemente per coprire la Slovacchia in questo mio libresco viaggio attorno al mondo, e ho trovato una storia lirica e romantica perfetta per una domenica di relax Vi consiglio di non fare il mio errore saltate l introduzione Capisco la necessit di presentare un autrice non famosa all eterogeneo pubblico da biblioteca, ma non capisco perch sia stato necessario introdurla in modo cos pomposo La Figuli un esponente del naturalismo slovacco, perch recintarla con una prefazione innaturale che sembra solo volere testimoniare quanto sia brava la curatrice In questo caso la propriet lessicale finita col sembrare un latinorum alla Renzo, un coperta inutile.Il racconto invece sembra una favola ingannevolmente semplice Lui e lei, cresciuti insieme fin da bambini, sono poveri e innamorati Arriva l et di metter su famiglia, e con essa il ricco ed arrogante massaro del paese Il lieto fine garantito i due piccioncini sono bianchi e purissimi, i cattivi sono cattivissimi gli unici ambigui sono forse i comprimari, specialmente lo strano uomo coi baffetti C anche tanta violenza nei confronti di cavalli e della povera Magdal na, che metto sullo stesso piano perch non hanno voce in capitolo Magdal na, quando parla, fin troppo lirico religiosa E comunque sono pi espressive le orecchie dei cavalli Non sono riuscita a farmela piacere, nonostante comprenda che l epoca in cui si svolge la vicenda vedeva le donne come un altra propriet Tuttavia nel romanzo ci sono camei di sue coetanee che sembrano beh, pi sveglie Qui si confonde la purezza con la passivit.Peter invece praticamente il Charles Ingalls della situazione.Ogni tanto mi chiedo se leggerei queste storie, qualora provenissero da fonti pi moderne e non da qualche esponente riconosciuto della letteratura X Probabilmente no In fondo l ennesima versione del principe che salva la principessa dal drago Tuttavia, quando la trama meno importante rispetto alla motivazione di leggere qualcuno a me sconosciuto, finisco con l apprezzarle Pi che la trama mi ha coinvolto la scrittura, con quei cambi di tempi verbali che avrebbero fatto inorridire le mie prof di italiano Eppure funzionano


 4. Tatiana Tatiana says:

  ,, udia sa to nau ili vola ast m, ale my, Magdal na moja, my to budeme vola ivotom.


 5. Dana Dana says:

  Nap nav , no z rove frustruj ce Kedyko vek hlavn hrdina vyjadril, e sa te , ke bude Magdal na JEHO, prebehli mnou zimomriavky A do lo mi, odkia sa tento v raz zrodil Lebo, ena po vydaji naozaj mu ovi patrila V zmysle, v akom mu patril k , ktor ho k pil, alebo dom, ktor si postavil Dokazuje to aj fakt, e nikomu v dedine ani nenapadlo J na Z poto n ho hna pred s d za zn silnenie, i za pokus o vra du svojej man elky Lebo mu, holt, patrila Fuj


 6. Naty Naty says:

  Asi prv povinn tanie, ktor mu d vam viac ako 3 hviezdi ky Ale darmo, toto bolo naozaj dobr.


 7. Tvoja Svokra Tvoja Svokra says:

  Mysl m si, e Magdal na Petra nemilovala Chcela ho len zneu i , a preto mu nahovorila rozpr vky o tom, o v etko mus urobi Je to hnusn tetka a nezasl i si ni okrem smrti Na rozdiel od nej, Z poto n bol stelesnen m anjela Nemohol by na Magdal nu e te lep , a osobne si mysl m, e bol na u a pr li m kk Za druhej svetovej vojny som tak to podmienky nemala eny ili v z kopoch a jedli fazu u z konzervy a Magdal na sa e te s a uje o by som ja dala za jej ivot Ten k mal kopn Mysl m si, e Magdal na Petra nemilovala Chcela ho len zneu i , a preto mu nahovorila rozpr vky o tom, o v etko mus urobi Je to hnusn tetka a nezasl i si ni okrem smrti Na rozdiel od nej, Z poto n bol stelesnen m anjela Nemohol by na Magdal nu e te lep , a osobne si mysl m, e bol na u a pr li m kk Za druhej svetovej vojny som tak to podmienky nemala eny ili v z kopoch a jedli fazu u z konzervy a Magdal na sa e te s a uje o by som ja dala za jej ivot Ten k mal kopn ju Peter bol buzik


 8. Tomáš Tomáš says:

  Pr beh Petra, ktor cel ivot ije len pre Magdal nu a neust pi, k m ju nebude ma za enu, k m ju nevyslobod z r k tyrana, k m nenapln s ub, ktor si spolu pri p len sv toj nsk ch oh ov dali Pr beh Petra, ktor je popisovan z jeho vlastn ho poh adu, a ktor alej prerozpr va Margita Figuli, pr beh o l ske, o iarlivosti, o nen visti k u om, o l ske k zvierat m, o v ni pr rody, o boji proti trad ci m, proti vy ej moci toho, o sa hovor Mo no n m Figuli neprerozpr vala v etko, mo no p Pr beh Petra, ktor cel ivot ije len pre Magdal nu a neust pi, k m ju nebude ma za enu, k m ju nevyslobod z r k tyrana, k m nenapln s ub, ktor si spolu pri p len sv toj nsk ch oh ov dali Pr beh Petra, ktor je popisovan z jeho vlastn ho poh adu, a ktor alej prerozpr va Margita Figuli, pr beh o l ske, o iarlivosti, o nen visti k u om, o l ske k zvierat m, o v ni pr rody, o boji proti trad ci m, proti vy ej moci toho, o sa hovor Mo no n m Figuli neprerozpr vala v etko, mo no pr beh Petra a Magdal ny je e te romantickej , mo no menej Ako na tanieri m me cel charakter Petrov, jeho sny, ide ly, princ py Nevieme ale, oho sa boj Magdal na, nevieme, o c ti Jano, kto je ten chlap k s f zikmi, o sa stane, a sa Peter vr ti domov V stajni s tri ga tanov kone, no my sa d vame len na toho jedn ho prostredn ho.Jedin koda je, e ten pr beh skon a pr li r chlo a jednoducho Dvakr t zaceng zvonec a hotovo Pominie b rka a mra n , zasvieti slnko, a my m me s domov.Na astie to nie je tak jednoduch Lebo keby to bolo, tak ten pr beh by bol hl py A mo no tu nejde ani o ten pr beh, ale o to, o n m t kniha hovor Alebo nie view spoiler Peter miluje Magdal nu, ona pravdepodobne minule Petra, rodi ia ale Magdal nu s bia bohat mu J novi Z poto n mu, Peter je chudobn , Magdal na teda miluje Petra, ale mus s za J na, Peter Magdal ne s bi, e sa pre u vr ti na troch ga tanov ch ko och, ke si postav dom, gazdovstvo a nebude za tul ka, Magdal na n sil m otehotnie a potrat , Jano Magdal nu t ra, lebo si vypo ul Petrov s ub, Peter si stavia dom, Peter si kupuje druh dom, Peter sa pre u vr ti, Jano skoro umrie, Magdal na skoro umrie, Jano umrie, Magdal na nechce s Petrom od s , Magdal na s Petrom od de hide spoiler


 9. Barbora Stránská Barbora Stránská says:

  Ve mi siln poh ad sp do ias, ke babka mojej prababky, alebo mo no e te jej mama, ili na vidieku, sp t s pr rodou, pritom sa v ak denne rukami starali o svoju ob ivu Obsahuje ivot vo svojej kr se aj surovosti, a v etko verne, aspo ja som uverila Zachyt va aj probl my, ktor trvaj , udsk chamtivos , zneu vanie alkoholu, sexu lne n silie, a aj postavenie pohlav v spolo nosti, umocnen t m, e je aj p san z poh adu mu a.


 10. S4SS4SS1N S4SS4SS1N says:

  uh, bolo to ok, a ni viac, nenadchlo, no dalo sa ta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Tri gaštanové kone

 1. Kristina Kristina says:

  Starting 2018 with another of my required reading for my Slovak class and this one is by far my favourite The Slovak classic Three chestnut horses I know, the name might sound unusual and strange but the whole chestnut thing refers to a colour by Margita Figuli is a story about a young man in love with a girl and him overcoming all the difficulties in life to get her An amazing read.


 2. Veronika Pizano Veronika Pizano says:

  Moja srdcovka od pubert lnych ias Ten naturalizmus vie v dy nanovo pohladi du u A hoci s t my zn silnenia a dom ceho n silia z ah en t m, ako ich vtedy spolo nos vn mala, poskytuj reflexiu dne nej doby, e nako ko sme sa v tejto ot zke posunuli ve mi m lo pod a m a.


 3. Roberta Roberta says:

  Sono fortunata, in questo inizio 2019.Ho scelto questo romanzo semplicemente per coprire la Slovacchia in questo mio libresco viaggio attorno al mondo, e ho trovato una storia lirica e romantica perfetta per una domenica di relax Vi consiglio di non fare il mio errore saltate l introduzione Capisco la necessit di presentare un autrice non famosa all eterogeneo pubblico da biblioteca, ma non capisco perch sia stato necessario introdurla in modo cos pomposo La Figuli un esponente del natu Sono fortunata, in questo inizio 2019.Ho scelto questo romanzo semplicemente per coprire la Slovacchia in questo mio libresco viaggio attorno al mondo, e ho trovato una storia lirica e romantica perfetta per una domenica di relax Vi consiglio di non fare il mio errore saltate l introduzione Capisco la necessit di presentare un autrice non famosa all eterogeneo pubblico da biblioteca, ma non capisco perch sia stato necessario introdurla in modo cos pomposo La Figuli un esponente del naturalismo slovacco, perch recintarla con una prefazione innaturale che sembra solo volere testimoniare quanto sia brava la curatrice In questo caso la propriet lessicale finita col sembrare un latinorum alla Renzo, un coperta inutile.Il racconto invece sembra una favola ingannevolmente semplice Lui e lei, cresciuti insieme fin da bambini, sono poveri e innamorati Arriva l et di metter su famiglia, e con essa il ricco ed arrogante massaro del paese Il lieto fine garantito i due piccioncini sono bianchi e purissimi, i cattivi sono cattivissimi gli unici ambigui sono forse i comprimari, specialmente lo strano uomo coi baffetti C anche tanta violenza nei confronti di cavalli e della povera Magdal na, che metto sullo stesso piano perch non hanno voce in capitolo Magdal na, quando parla, fin troppo lirico religiosa E comunque sono pi espressive le orecchie dei cavalli Non sono riuscita a farmela piacere, nonostante comprenda che l epoca in cui si svolge la vicenda vedeva le donne come un altra propriet Tuttavia nel romanzo ci sono camei di sue coetanee che sembrano beh, pi sveglie Qui si confonde la purezza con la passivit.Peter invece praticamente il Charles Ingalls della situazione.Ogni tanto mi chiedo se leggerei queste storie, qualora provenissero da fonti pi moderne e non da qualche esponente riconosciuto della letteratura X Probabilmente no In fondo l ennesima versione del principe che salva la principessa dal drago Tuttavia, quando la trama meno importante rispetto alla motivazione di leggere qualcuno a me sconosciuto, finisco con l apprezzarle Pi che la trama mi ha coinvolto la scrittura, con quei cambi di tempi verbali che avrebbero fatto inorridire le mie prof di italiano Eppure funzionano


 4. Tatiana Tatiana says:

  ,, udia sa to nau ili vola ast m, ale my, Magdal na moja, my to budeme vola ivotom.


 5. Dana Dana says:

  Nap nav , no z rove frustruj ce Kedyko vek hlavn hrdina vyjadril, e sa te , ke bude Magdal na JEHO, prebehli mnou zimomriavky A do lo mi, odkia sa tento v raz zrodil Lebo, ena po vydaji naozaj mu ovi patrila V zmysle, v akom mu patril k , ktor ho k pil, alebo dom, ktor si postavil Dokazuje to aj fakt, e nikomu v dedine ani nenapadlo J na Z poto n ho hna pred s d za zn silnenie, i za pokus o vra du svojej man elky Lebo mu, holt, patrila Fuj


 6. Naty Naty says:

  Asi prv povinn tanie, ktor mu d vam viac ako 3 hviezdi ky Ale darmo, toto bolo naozaj dobr.


 7. Tvoja Svokra Tvoja Svokra says:

  Mysl m si, e Magdal na Petra nemilovala Chcela ho len zneu i , a preto mu nahovorila rozpr vky o tom, o v etko mus urobi Je to hnusn tetka a nezasl i si ni okrem smrti Na rozdiel od nej, Z poto n bol stelesnen m anjela Nemohol by na Magdal nu e te lep , a osobne si mysl m, e bol na u a pr li m kk Za druhej svetovej vojny som tak to podmienky nemala eny ili v z kopoch a jedli fazu u z konzervy a Magdal na sa e te s a uje o by som ja dala za jej ivot Ten k mal kopn Mysl m si, e Magdal na Petra nemilovala Chcela ho len zneu i , a preto mu nahovorila rozpr vky o tom, o v etko mus urobi Je to hnusn tetka a nezasl i si ni okrem smrti Na rozdiel od nej, Z poto n bol stelesnen m anjela Nemohol by na Magdal nu e te lep , a osobne si mysl m, e bol na u a pr li m kk Za druhej svetovej vojny som tak to podmienky nemala eny ili v z kopoch a jedli fazu u z konzervy a Magdal na sa e te s a uje o by som ja dala za jej ivot Ten k mal kopn ju Peter bol buzik


 8. Tomáš Tomáš says:

  Pr beh Petra, ktor cel ivot ije len pre Magdal nu a neust pi, k m ju nebude ma za enu, k m ju nevyslobod z r k tyrana, k m nenapln s ub, ktor si spolu pri p len sv toj nsk ch oh ov dali Pr beh Petra, ktor je popisovan z jeho vlastn ho poh adu, a ktor alej prerozpr va Margita Figuli, pr beh o l ske, o iarlivosti, o nen visti k u om, o l ske k zvierat m, o v ni pr rody, o boji proti trad ci m, proti vy ej moci toho, o sa hovor Mo no n m Figuli neprerozpr vala v etko, mo no p Pr beh Petra, ktor cel ivot ije len pre Magdal nu a neust pi, k m ju nebude ma za enu, k m ju nevyslobod z r k tyrana, k m nenapln s ub, ktor si spolu pri p len sv toj nsk ch oh ov dali Pr beh Petra, ktor je popisovan z jeho vlastn ho poh adu, a ktor alej prerozpr va Margita Figuli, pr beh o l ske, o iarlivosti, o nen visti k u om, o l ske k zvierat m, o v ni pr rody, o boji proti trad ci m, proti vy ej moci toho, o sa hovor Mo no n m Figuli neprerozpr vala v etko, mo no pr beh Petra a Magdal ny je e te romantickej , mo no menej Ako na tanieri m me cel charakter Petrov, jeho sny, ide ly, princ py Nevieme ale, oho sa boj Magdal na, nevieme, o c ti Jano, kto je ten chlap k s f zikmi, o sa stane, a sa Peter vr ti domov V stajni s tri ga tanov kone, no my sa d vame len na toho jedn ho prostredn ho.Jedin koda je, e ten pr beh skon a pr li r chlo a jednoducho Dvakr t zaceng zvonec a hotovo Pominie b rka a mra n , zasvieti slnko, a my m me s domov.Na astie to nie je tak jednoduch Lebo keby to bolo, tak ten pr beh by bol hl py A mo no tu nejde ani o ten pr beh, ale o to, o n m t kniha hovor Alebo nie view spoiler Peter miluje Magdal nu, ona pravdepodobne minule Petra, rodi ia ale Magdal nu s bia bohat mu J novi Z poto n mu, Peter je chudobn , Magdal na teda miluje Petra, ale mus s za J na, Peter Magdal ne s bi, e sa pre u vr ti na troch ga tanov ch ko och, ke si postav dom, gazdovstvo a nebude za tul ka, Magdal na n sil m otehotnie a potrat , Jano Magdal nu t ra, lebo si vypo ul Petrov s ub, Peter si stavia dom, Peter si kupuje druh dom, Peter sa pre u vr ti, Jano skoro umrie, Magdal na skoro umrie, Jano umrie, Magdal na nechce s Petrom od s , Magdal na s Petrom od de hide spoiler


 9. Barbora Stránská Barbora Stránská says:

  Ve mi siln poh ad sp do ias, ke babka mojej prababky, alebo mo no e te jej mama, ili na vidieku, sp t s pr rodou, pritom sa v ak denne rukami starali o svoju ob ivu Obsahuje ivot vo svojej kr se aj surovosti, a v etko verne, aspo ja som uverila Zachyt va aj probl my, ktor trvaj , udsk chamtivos , zneu vanie alkoholu, sexu lne n silie, a aj postavenie pohlav v spolo nosti, umocnen t m, e je aj p san z poh adu mu a.


 10. S4SS4SS1N S4SS4SS1N says:

  uh, bolo to ok, a ni viac, nenadchlo, no dalo sa ta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *