Fosforlu Cevriye

Paperback Ü Fosforlu Cevriye PDF ï

Fosforlu Cevriye ❴EPUB❵ ✼ Fosforlu Cevriye Author Suat Derviş – Polishdarling.co.uk Bir gece kad n na, bir karanl k k z na bundan daha g zel ve onu daha iyi vas fland ran bir s fat bulmaya imk n m vard G zelli i kadar, ismi de kald r mlarda me hurduG zelli i dillere destan, yeri geld Bir gece kad n na, bir karanl k k z na bundan daha g zel ve onu daha iyi vas fland ran bir s fat bulmaya imk n m vard G zelli i kadar, ismi de kald r mlarda me hurduG zelli i dillere destan, yeri geldi inde mangalda k l b rakmayan, g ky z ndeki y ld zlardan d t ne inanacak kadar saf bir fahi e Fosforlu stanbul un her soka n , karakollar n bilen Cevriye nin kar s na hi tan mad bir adam kar Hayat nda kimse Cevriye ye, hastal nda kendisine bakan, itina eden, ilk kez bir kad n oldu unu hissettiren bu adam gibi davranmam t r Bu yabanc y tan mas yla birlikte Cevriye daha nce hi hissetmedi i, hi bilmedi i duygular tadacak ve sevmeyi, tutsakl renecektir.


About the Author: Suat Derviş

Suat Dervi is one of the leading female authors of Turkey She is the author of many novels and her novels are usually about the tragic lives of lost, lonely and struggling people in the urban centres of Turkey She was a dedicated socialist and a childhood friend of the world famous Turkish poet Nazim Hikmet, who was the first person to help her get published After a change of government in Turkey and following pressure and imprisonment, she was forced to move to France She lived in exile in France from to She was the first Turkish female author whose novel was published in Europe The Prisoner of Ankara was published in France in , years before its publication in Turkish and was received with positive comments in Le Monde and the literary periodical Les Lettres Fran aises.10 thoughts on “Fosforlu Cevriye

 1. İntellecta İntellecta says:

  A lasa da gizliyor g zlerinin ya n Bir kere e emedim bu kad n n ba n Naz m Hikmet in gen lik a k Suat Dervi e yazd G lgesi adl iirin ilk sat rlar Cumhuriyet tarihinin Naz m Hikmet le ba lay p Sabahattin Ali ye uzanan ac l ku a n n yazarlar ndan Suat Dervi in okudu um ilk kitab oldu Fosforlu Cevriye.1940 l y llar n T rkiye sinde ge en h z nl bir a k hikayesini ince ruhlu y rekli g zel bir sokak kad n n a z ndan ve g z nden anlatan roman o d nemin bir foto raf n da ekiyo A lasa da gizliyor g zlerinin ya n Bir kere e emedim bu kad n n ba n Naz m Hikmet in gen lik a k Suat Dervi e yazd G lgesi adl iirin ilk sat rlar Cumhuriyet tarihinin Naz m Hikmet le ba lay p Sabahattin Ali ye uzanan ac l ku a n n yazarlar ndan Suat Dervi in okudu um ilk kitab oldu Fosforlu Cevriye.1940 l y llar n T rkiye sinde ge en h z nl bir a k hikayesini ince ruhlu y rekli g zel bir sokak kad n n a z ndan ve g z nden anlatan roman o d nemin bir foto raf n da ekiyor G n m zde hala ge erlili ini koruyan, polis, ayd n, tutuklama, vicdan, namus d nce su u gibi kavramlara da fazlas yla yer verilmi.Romanda bir sokak kad n n tan mad birine olan a k ile onu tan mlayamad bir su tan kurtarmak u runa her eyi g ze almas ise duygulu bir bi imde anlat lm


 2. Sine Sine says:

  suat dervi in okudu um ikinci kitab oldu fosforlu cevriye daha do rusu dinledim ncelikle ay a varl er in harika seslendirmesine bir te ekk r edeyim sanki tiyatro oyunu izlemi gibi keyifle dinledim.suat dervi in hem Hi biri nin kahraman cavide gibi gururlu, sevdi ini ok seven, sevmediklerine lesiye mesafeli olan bir karakteri hem de hayat ndaki t m talihsizliklere kar n her eye olumlu bakan, insan seven, hayat dolu fosforlu cevriye yi sanki okurken g z m z n n nde can bulan ekilde suat dervi in okudu um ikinci kitab oldu fosforlu cevriye daha do rusu dinledim ncelikle ay a varl er in harika seslendirmesine bir te ekk r edeyim sanki tiyatro oyunu izlemi gibi keyifle dinledim.suat dervi in hem Hi biri nin kahraman cavide gibi gururlu, sevdi ini ok seven, sevmediklerine lesiye mesafeli olan bir karakteri hem de hayat ndaki t m talihsizliklere kar n her eye olumlu bakan, insan seven, hayat dolu fosforlu cevriye yi sanki okurken g z m z n n nde can bulan ekilde yazabilmesi ger ekten muazzam bir yetenek ikisi de kimsesiz birer kad nken akla kara gibi birbirlerinden farkl lar ve ikisi de son derece ikna edici.karak y de be y l al t m i in hem galata hem de tophane taraf na do ru semti hayli renmi tim bu kitapta oralar tekrar gezme ans buldum adeta te yandan, ba ka bir zaman n istanbul unu okumak o kadar garip ki semt ayn semt, tarif etti i her yeri avcumun i i gibi biliyorum, ama ne kadar farkl bu istanbul u cevriye gibi insanc l bir karakterin g z yle gezmek ok keyifliydi


 3. Cemre Cemre says:

  Fosforlu Cevriye yi d rt ya da be y l nce Ankara DT den izlemi tim Film izlerken, kitap okurken ok nadir olarak a layan ben oyunun sonunda ak r ak r a lam t m ahane bir kadroyla ahane bir oyundu Fosforlu Cevriye Bu sebeple kitap da kitab g r nce hemen ald m Kitap da oyun kadar etkiledi beni Fosforlu nun kendine ve O na kurdu u o ufak, s cac k d nyay , Fosforlu nun o k k umutlar n , k k hayallerini, b y k sevgilerini ve kocaman a k n okumak ok etkileyici, ok keyifliydi Ek o Fosforlu Cevriye yi d rt ya da be y l nce Ankara DT den izlemi tim Film izlerken, kitap okurken ok nadir olarak a layan ben oyunun sonunda ak r ak r a lam t m ahane bir kadroyla ahane bir oyundu Fosforlu Cevriye Bu sebeple kitap da kitab g r nce hemen ald m Kitap da oyun kadar etkiledi beni Fosforlu nun kendine ve O na kurdu u o ufak, s cac k d nyay , Fosforlu nun o k k umutlar n , k k hayallerini, b y k sevgilerini ve kocaman a k n okumak ok etkileyici, ok keyifliydi Ek olarak


 4. Özgür Özgür says:

  Kitab Oldtimer grubuyla okudum Sade ve ak c bir dili var Olay rg s ve karakterler bence gayet iyi i lenmi Ba lang c ve sonu haricinde ok keyif ald m Ba lang c nda Cevriye ile tan ma k sm A karakolda ayna var biraz garip geldi a k as Sonu ise bir anda yay ndan kald r lan diziler gibiydi Kitab Oldtimer grubuyla okudum Sade ve ak c bir dili var Olay rg s ve karakterler bence gayet iyi i lenmi Ba lang c ve sonu haricinde ok keyif ald m Ba lang c nda Cevriye ile tan ma k sm A karakolda ayna var biraz garip geldi a k as Sonu ise bir anda yay ndan kald r lan diziler gibiydi


 5. Ezgi Tülü Ezgi Tülü says:

  Ba ndan sonuna kadar i imde biraz burukluk, biraz da Cevriye nin isimsiz o na kar duydu u heyecanla, tek solukta okudu um, harika bir roman Duygular, duygular


 6. Beril Beril says:

  yaz ld d nemin ok ok ilerisinde bir kitap 1940 lar n sonunda gazetede tefrikalar halinde ilk kez yay nlanan romanda anlat lan d nya, Cevriye ve di er karakterler asl nda hep g z m z n n nde olan ama g rmeyi istemedi imiz seks i ileri, serseriler, ayya lar vs vs Bir ok kez sinemaya uyarlanm , m zikali km ki 3 y ld r bilet bulup gidemedim eser insan inceden inceye h z nlendiriyor Cevriye nin ya ad alem, ismini bile bilmedi i saf ve temiz a k, hi bilmedi i anneye duydu u zle yaz ld d nemin ok ok ilerisinde bir kitap 1940 lar n sonunda gazetede tefrikalar halinde ilk kez yay nlanan romanda anlat lan d nya, Cevriye ve di er karakterler asl nda hep g z m z n n nde olan ama g rmeyi istemedi imiz seks i ileri, serseriler, ayya lar vs vs Bir ok kez sinemaya uyarlanm , m zikali km ki 3 y ld r bilet bulup gidemedim eser insan inceden inceye h z nlendiriyor Cevriye nin ya ad alem, ismini bile bilmedi i saf ve temiz a k, hi bilmedi i anneye duydu u zlem, kendi kalbindeki Allah sevgisi, bir yandan ocuk bir yandan kad n bir o kadar ger ek ve i ac t c yazar ise ayr bir inceleme konusu d nemin entelekt el burjuva ortamlar n n aranan ismi olan, 1940 larda bile kocas n n ismiyle de il kendi benli i ile var olmak isteyen, var olan bu kad n n b yle bir karakteri g zlemleyip yazmas ayr bir takdiri hak ediyor 4 y ld z verme sebebim ise gizemlerden ho lanmaman a k oldu u karakterin ne oldu unu az biraz tahmin etsem de detay beklemeden duram yorum yine de mutlaka okunmas gereken bir T rk Edebiyat eseri


 7. Baris Ozyurt Baris Ozyurt says:

  Denizin st nde motor g r lt leri Canavar d d klerinin sesi ve insan hayk r lar birbirine kar rken, denize demir atm bir takan n st nde tek ba na oturan bir gemici, tepelerin ard ndan birdenbire y kselmi olan k pk rm z aya bak yor, cura al yor ve bir zamanlar dilden dile dola m bir t rk okuyordu Bu t rk karakoldaki aynalarda kendini seyreden, kollar nda damga olan, g zlerinde karasevdas okunan fosforlu bir g zeli anlat yordu s.267


 8. Ludmilla Ludmilla says:

  Suat Dervi in kitaplar na olan merak m olduk a k t yaz lm biyografisinden sonra azalm t , ald m iki kitab n da okumay d nmeksizin kitapl n arkalar na g ndermi tim Storytel de olmasa Fosforlu Cevriye yi de ok b y k bir ihtimalle okumazd m dinlemezdim Kitapla ilgili s yleyebilece im ok fazla tekrar oldu u ve Suat Dervi in s rekli ayn kal plar kulland Ger ekten ok can s k c Ama seslendirme m thi , tiyatroda da Fosforlu Cevriye yi canland rsan Ay a Varl er harika bir i Suat Dervi in kitaplar na olan merak m olduk a k t yaz lm biyografisinden sonra azalm t , ald m iki kitab n da okumay d nmeksizin kitapl n arkalar na g ndermi tim Storytel de olmasa Fosforlu Cevriye yi de ok b y k bir ihtimalle okumazd m dinlemezdim Kitapla ilgili s yleyebilece im ok fazla tekrar oldu u ve Suat Dervi in s rekli ayn kal plar kulland Ger ekten ok can s k c Ama seslendirme m thi , tiyatroda da Fosforlu Cevriye yi canland rsan Ay a Varl er harika bir i karm Kitap 2Seslendirme 5Genel 3 5


 9. Tuğçe Gökırmak Tuğçe Gökırmak says:

  daha nce


 10. Gizem-in-Wonderland Gizem-in-Wonderland says:

  stanbul un izbe sokaklar n n, yang n yerlerinin, mezarl klar n, surlar n, Tekfur saray harabeleri ve bostanlar n en cazip k z yd Cevriye.Karanl a ra men onca kad n aras ndan b y lenmi gibi ona giderlerdi Bunun sebebini kendisi dahil kimse anlamazd Soranlara fosfor derdi Bir gece kad n na, bir karanl k k z na bundan daha g zel bir s fat bulmaya imkan var m yd Fosforlu Cevriye, stanbul da hayatta kalma sava verirken a ka d en bir sokak kad n n n hikayesi Suat Dervi bu karakteri stanbul un izbe sokaklar n n, yang n yerlerinin, mezarl klar n, surlar n, Tekfur saray harabeleri ve bostanlar n en cazip k z yd Cevriye.Karanl a ra men onca kad n aras ndan b y lenmi gibi ona giderlerdi Bunun sebebini kendisi dahil kimse anlamazd Soranlara fosfor derdi Bir gece kad n na, bir karanl k k z na bundan daha g zel bir s fat bulmaya imkan var m yd Fosforlu Cevriye, stanbul da hayatta kalma sava verirken a ka d en bir sokak kad n n n hikayesi Suat Dervi bu karakteri, bu temay neden se mi ti Kendisini e itimli ve varl kl olarak bildi imiz Suat Han m Nas l bir g zlem yapt da konu ma tarzlar na kadar soka bu kadar g zel yans tabildi Bu d m ama bir o kadar g l , iffetsiz ama bir o kadar namuslu kad n fig r Ye il am filmlerinde ve farkl bir ok edebiyat eserinde de can buldu, zihinlerde yer edindi.Bildi i tek eyi yaparak hayat n kazanan Fosforlu nun kendisine insan gibi davranan ilk adama a k olmas gayet anla l r bir durum elbette Bu platonik a k hikayesi Cevriye nin tilki gibi d n p dola p k rk d kkan na d n leriyle alevleniyor Ad n bile bilmedi i adama ba l l ise hayranl k uyand r c Hat rlamad kadar eski bir tarihtennberi, b t n yabanc erkeklerin kollar aras na terk etti i bu v cudu yeni bir erke e vermek onun i in m him bir mesele de ildi M him olan i , b t n erkeklerin ondan istedi i eyi, onun kendisinden istemeyi iydi Cevriye nin kendini, adam ve hayat sorgulamas , bir yandan O nun kendisine el s rmemesinden, bir han mefendi gibi davranmas ndan duydu u haz ile istenmemenin, arzu edilmiyor olman n yaratt hayal k r kl aras nda gidip gelen duygular , g n lden ba l l bu kitab n en etkileyici k s mlar yd Farkl etnik k kenlerin ve sokak jargonunun ger ek i ekilde diyaloglara yans mas n g rmek de muazzam bir tat verdi Kitab n en nemli sorunu ise s k tekrarlamalar ile s rmesi Ayn ifade ve konular n zerinden tekrar tekrar ge ilmesi, Suat Dervi in k sa c mleleri kopuk ekilde alt alta vermesi beni biraz hikayeden uzakla t rd eri in yar s yla daha etkileyici bir eser ortaya konulabilirmi gibi hissettim Ancak genel anlamda edebiyat m za nemli bir katk ve alt s n f i i kad nlar anlatmas a s ndan devrim niteli inde, kesinlikle okunmas gereken bir eser


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Fosforlu Cevriye

 1. İntellecta İntellecta says:

  A lasa da gizliyor g zlerinin ya n Bir kere e emedim bu kad n n ba n Naz m Hikmet in gen lik a k Suat Dervi e yazd G lgesi adl iirin ilk sat rlar Cumhuriyet tarihinin Naz m Hikmet le ba lay p Sabahattin Ali ye uzanan ac l ku a n n yazarlar ndan Suat Dervi in okudu um ilk kitab oldu Fosforlu Cevriye.1940 l y llar n T rkiye sinde ge en h z nl bir a k hikayesini ince ruhlu y rekli g zel bir sokak kad n n a z ndan ve g z nden anlatan roman o d nemin bir foto raf n da ekiyo A lasa da gizliyor g zlerinin ya n Bir kere e emedim bu kad n n ba n Naz m Hikmet in gen lik a k Suat Dervi e yazd G lgesi adl iirin ilk sat rlar Cumhuriyet tarihinin Naz m Hikmet le ba lay p Sabahattin Ali ye uzanan ac l ku a n n yazarlar ndan Suat Dervi in okudu um ilk kitab oldu Fosforlu Cevriye.1940 l y llar n T rkiye sinde ge en h z nl bir a k hikayesini ince ruhlu y rekli g zel bir sokak kad n n a z ndan ve g z nden anlatan roman o d nemin bir foto raf n da ekiyor G n m zde hala ge erlili ini koruyan, polis, ayd n, tutuklama, vicdan, namus d nce su u gibi kavramlara da fazlas yla yer verilmi.Romanda bir sokak kad n n tan mad birine olan a k ile onu tan mlayamad bir su tan kurtarmak u runa her eyi g ze almas ise duygulu bir bi imde anlat lm


 2. Sine Sine says:

  suat dervi in okudu um ikinci kitab oldu fosforlu cevriye daha do rusu dinledim ncelikle ay a varl er in harika seslendirmesine bir te ekk r edeyim sanki tiyatro oyunu izlemi gibi keyifle dinledim.suat dervi in hem Hi biri nin kahraman cavide gibi gururlu, sevdi ini ok seven, sevmediklerine lesiye mesafeli olan bir karakteri hem de hayat ndaki t m talihsizliklere kar n her eye olumlu bakan, insan seven, hayat dolu fosforlu cevriye yi sanki okurken g z m z n n nde can bulan ekilde suat dervi in okudu um ikinci kitab oldu fosforlu cevriye daha do rusu dinledim ncelikle ay a varl er in harika seslendirmesine bir te ekk r edeyim sanki tiyatro oyunu izlemi gibi keyifle dinledim.suat dervi in hem Hi biri nin kahraman cavide gibi gururlu, sevdi ini ok seven, sevmediklerine lesiye mesafeli olan bir karakteri hem de hayat ndaki t m talihsizliklere kar n her eye olumlu bakan, insan seven, hayat dolu fosforlu cevriye yi sanki okurken g z m z n n nde can bulan ekilde yazabilmesi ger ekten muazzam bir yetenek ikisi de kimsesiz birer kad nken akla kara gibi birbirlerinden farkl lar ve ikisi de son derece ikna edici.karak y de be y l al t m i in hem galata hem de tophane taraf na do ru semti hayli renmi tim bu kitapta oralar tekrar gezme ans buldum adeta te yandan, ba ka bir zaman n istanbul unu okumak o kadar garip ki semt ayn semt, tarif etti i her yeri avcumun i i gibi biliyorum, ama ne kadar farkl bu istanbul u cevriye gibi insanc l bir karakterin g z yle gezmek ok keyifliydi


 3. Cemre Cemre says:

  Fosforlu Cevriye yi d rt ya da be y l nce Ankara DT den izlemi tim Film izlerken, kitap okurken ok nadir olarak a layan ben oyunun sonunda ak r ak r a lam t m ahane bir kadroyla ahane bir oyundu Fosforlu Cevriye Bu sebeple kitap da kitab g r nce hemen ald m Kitap da oyun kadar etkiledi beni Fosforlu nun kendine ve O na kurdu u o ufak, s cac k d nyay , Fosforlu nun o k k umutlar n , k k hayallerini, b y k sevgilerini ve kocaman a k n okumak ok etkileyici, ok keyifliydi Ek o Fosforlu Cevriye yi d rt ya da be y l nce Ankara DT den izlemi tim Film izlerken, kitap okurken ok nadir olarak a layan ben oyunun sonunda ak r ak r a lam t m ahane bir kadroyla ahane bir oyundu Fosforlu Cevriye Bu sebeple kitap da kitab g r nce hemen ald m Kitap da oyun kadar etkiledi beni Fosforlu nun kendine ve O na kurdu u o ufak, s cac k d nyay , Fosforlu nun o k k umutlar n , k k hayallerini, b y k sevgilerini ve kocaman a k n okumak ok etkileyici, ok keyifliydi Ek olarak


 4. Özgür Özgür says:

  Kitab Oldtimer grubuyla okudum Sade ve ak c bir dili var Olay rg s ve karakterler bence gayet iyi i lenmi Ba lang c ve sonu haricinde ok keyif ald m Ba lang c nda Cevriye ile tan ma k sm A karakolda ayna var biraz garip geldi a k as Sonu ise bir anda yay ndan kald r lan diziler gibiydi Kitab Oldtimer grubuyla okudum Sade ve ak c bir dili var Olay rg s ve karakterler bence gayet iyi i lenmi Ba lang c ve sonu haricinde ok keyif ald m Ba lang c nda Cevriye ile tan ma k sm A karakolda ayna var biraz garip geldi a k as Sonu ise bir anda yay ndan kald r lan diziler gibiydi


 5. Ezgi Tülü Ezgi Tülü says:

  Ba ndan sonuna kadar i imde biraz burukluk, biraz da Cevriye nin isimsiz o na kar duydu u heyecanla, tek solukta okudu um, harika bir roman Duygular, duygular


 6. Beril Beril says:

  yaz ld d nemin ok ok ilerisinde bir kitap 1940 lar n sonunda gazetede tefrikalar halinde ilk kez yay nlanan romanda anlat lan d nya, Cevriye ve di er karakterler asl nda hep g z m z n n nde olan ama g rmeyi istemedi imiz seks i ileri, serseriler, ayya lar vs vs Bir ok kez sinemaya uyarlanm , m zikali km ki 3 y ld r bilet bulup gidemedim eser insan inceden inceye h z nlendiriyor Cevriye nin ya ad alem, ismini bile bilmedi i saf ve temiz a k, hi bilmedi i anneye duydu u zle yaz ld d nemin ok ok ilerisinde bir kitap 1940 lar n sonunda gazetede tefrikalar halinde ilk kez yay nlanan romanda anlat lan d nya, Cevriye ve di er karakterler asl nda hep g z m z n n nde olan ama g rmeyi istemedi imiz seks i ileri, serseriler, ayya lar vs vs Bir ok kez sinemaya uyarlanm , m zikali km ki 3 y ld r bilet bulup gidemedim eser insan inceden inceye h z nlendiriyor Cevriye nin ya ad alem, ismini bile bilmedi i saf ve temiz a k, hi bilmedi i anneye duydu u zlem, kendi kalbindeki Allah sevgisi, bir yandan ocuk bir yandan kad n bir o kadar ger ek ve i ac t c yazar ise ayr bir inceleme konusu d nemin entelekt el burjuva ortamlar n n aranan ismi olan, 1940 larda bile kocas n n ismiyle de il kendi benli i ile var olmak isteyen, var olan bu kad n n b yle bir karakteri g zlemleyip yazmas ayr bir takdiri hak ediyor 4 y ld z verme sebebim ise gizemlerden ho lanmaman a k oldu u karakterin ne oldu unu az biraz tahmin etsem de detay beklemeden duram yorum yine de mutlaka okunmas gereken bir T rk Edebiyat eseri


 7. Baris Ozyurt Baris Ozyurt says:

  Denizin st nde motor g r lt leri Canavar d d klerinin sesi ve insan hayk r lar birbirine kar rken, denize demir atm bir takan n st nde tek ba na oturan bir gemici, tepelerin ard ndan birdenbire y kselmi olan k pk rm z aya bak yor, cura al yor ve bir zamanlar dilden dile dola m bir t rk okuyordu Bu t rk karakoldaki aynalarda kendini seyreden, kollar nda damga olan, g zlerinde karasevdas okunan fosforlu bir g zeli anlat yordu s.267


 8. Ludmilla Ludmilla says:

  Suat Dervi in kitaplar na olan merak m olduk a k t yaz lm biyografisinden sonra azalm t , ald m iki kitab n da okumay d nmeksizin kitapl n arkalar na g ndermi tim Storytel de olmasa Fosforlu Cevriye yi de ok b y k bir ihtimalle okumazd m dinlemezdim Kitapla ilgili s yleyebilece im ok fazla tekrar oldu u ve Suat Dervi in s rekli ayn kal plar kulland Ger ekten ok can s k c Ama seslendirme m thi , tiyatroda da Fosforlu Cevriye yi canland rsan Ay a Varl er harika bir i Suat Dervi in kitaplar na olan merak m olduk a k t yaz lm biyografisinden sonra azalm t , ald m iki kitab n da okumay d nmeksizin kitapl n arkalar na g ndermi tim Storytel de olmasa Fosforlu Cevriye yi de ok b y k bir ihtimalle okumazd m dinlemezdim Kitapla ilgili s yleyebilece im ok fazla tekrar oldu u ve Suat Dervi in s rekli ayn kal plar kulland Ger ekten ok can s k c Ama seslendirme m thi , tiyatroda da Fosforlu Cevriye yi canland rsan Ay a Varl er harika bir i karm Kitap 2Seslendirme 5Genel 3 5


 9. Tuğçe Gökırmak Tuğçe Gökırmak says:

  daha nce


 10. Gizem-in-Wonderland Gizem-in-Wonderland says:

  stanbul un izbe sokaklar n n, yang n yerlerinin, mezarl klar n, surlar n, Tekfur saray harabeleri ve bostanlar n en cazip k z yd Cevriye.Karanl a ra men onca kad n aras ndan b y lenmi gibi ona giderlerdi Bunun sebebini kendisi dahil kimse anlamazd Soranlara fosfor derdi Bir gece kad n na, bir karanl k k z na bundan daha g zel bir s fat bulmaya imkan var m yd Fosforlu Cevriye, stanbul da hayatta kalma sava verirken a ka d en bir sokak kad n n n hikayesi Suat Dervi bu karakteri stanbul un izbe sokaklar n n, yang n yerlerinin, mezarl klar n, surlar n, Tekfur saray harabeleri ve bostanlar n en cazip k z yd Cevriye.Karanl a ra men onca kad n aras ndan b y lenmi gibi ona giderlerdi Bunun sebebini kendisi dahil kimse anlamazd Soranlara fosfor derdi Bir gece kad n na, bir karanl k k z na bundan daha g zel bir s fat bulmaya imkan var m yd Fosforlu Cevriye, stanbul da hayatta kalma sava verirken a ka d en bir sokak kad n n n hikayesi Suat Dervi bu karakteri, bu temay neden se mi ti Kendisini e itimli ve varl kl olarak bildi imiz Suat Han m Nas l bir g zlem yapt da konu ma tarzlar na kadar soka bu kadar g zel yans tabildi Bu d m ama bir o kadar g l , iffetsiz ama bir o kadar namuslu kad n fig r Ye il am filmlerinde ve farkl bir ok edebiyat eserinde de can buldu, zihinlerde yer edindi.Bildi i tek eyi yaparak hayat n kazanan Fosforlu nun kendisine insan gibi davranan ilk adama a k olmas gayet anla l r bir durum elbette Bu platonik a k hikayesi Cevriye nin tilki gibi d n p dola p k rk d kkan na d n leriyle alevleniyor Ad n bile bilmedi i adama ba l l ise hayranl k uyand r c Hat rlamad kadar eski bir tarihtennberi, b t n yabanc erkeklerin kollar aras na terk etti i bu v cudu yeni bir erke e vermek onun i in m him bir mesele de ildi M him olan i , b t n erkeklerin ondan istedi i eyi, onun kendisinden istemeyi iydi Cevriye nin kendini, adam ve hayat sorgulamas , bir yandan O nun kendisine el s rmemesinden, bir han mefendi gibi davranmas ndan duydu u haz ile istenmemenin, arzu edilmiyor olman n yaratt hayal k r kl aras nda gidip gelen duygular , g n lden ba l l bu kitab n en etkileyici k s mlar yd Farkl etnik k kenlerin ve sokak jargonunun ger ek i ekilde diyaloglara yans mas n g rmek de muazzam bir tat verdi Kitab n en nemli sorunu ise s k tekrarlamalar ile s rmesi Ayn ifade ve konular n zerinden tekrar tekrar ge ilmesi, Suat Dervi in k sa c mleleri kopuk ekilde alt alta vermesi beni biraz hikayeden uzakla t rd eri in yar s yla daha etkileyici bir eser ortaya konulabilirmi gibi hissettim Ancak genel anlamda edebiyat m za nemli bir katk ve alt s n f i i kad nlar anlatmas a s ndan devrim niteli inde, kesinlikle okunmas gereken bir eser


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *