Córka Robrojka

Córka Robrojka ePUB ï Paperback

Córka Robrojka ❮Ebook❯ ➢ Córka Robrojka Author Małgorzata Musierowicz – Polishdarling.co.uk Akcja ksi ki toczy si w Poznaniu, mi dzy lipca a wrze nia roku Bohaterka to Arabella szesnastoletnia dziewczyna o bardzo romantycznym i egzotycznym imieniu, pozostaj cym w sprzeczno ci z jej zdrowy Akcja ksi ki toczy si w Poznaniu, mi dzylipca awrze niaroku Bohaterka to Arabella szesnastoletnia dziewczyna o bardzo romantycznym i egzotycznym imieniu, pozostaj cym w sprzeczno ci z jej zdrowym rozs dkiem i zami owaniem do konkretu Bella jak zdrobniale nazywa j ojciec ma talent do nauk cis ych i z pasj trenuje karate Jest c rk Roberta Rojka, czyli Robrojka dawnego wielbiciela Anieli, kt ry po latach bycia przez ni odtr canym i pogardzanym o eni si z flecistk Artystka jednak wkr tce zmar a, osierocaj c malutk Bell Oszukany przez wsp lnika Robrojek po plajcie firmy wraca z odzi do Poznania i zatrudnia si u dawnego kolegi Majchrzaka niesympatycznego, zarozumia ego nuworysza Bella przenosi si do niego i szybko nawi zuje nowe ciekawe znajomo ci z dziwnym synem Majchrzak w, kt ry nie rozstaje si ze swoj kamer i m odym s siadem, kt ry toczy z nim wieczn wojn podjazdow Bella dowiaduj c si o dawnej mi o ci ojca, jest zdenerwowana i nie zamierza dopu ci do ich spotkania Przed domem Majchrzak w za , nie wiadoma, e mieszka tu przyjaciel ze szkolnych lat, codziennie spaceruje z w zkiem Ida Borejko, zawczasu wt aczaj c swemu synkowi J zinkowi do g owy wiedz o wiecie i dziwi c si niezmiernie ma om wno ci swego potomka W tej powie ci ledzimy rozwijaj c si mi o Natalii Borejko i Robrojka.


10 thoughts on “Córka Robrojka

 1. Anna Anna says:

  Lec dalej z Je ycjad i tomami, kt re czyta am tylko raz, wi c zupe nie, ale to zupe nie z nich nic nie pami tam I fajnie, bo lektura tym przyjemniejsza, cho oczywi cie bez kilku zgrzyt w z bami nie mog o si obej.Pami tacie Robrojka Poczciwca nie miertelnie zakochanego w Anieli Ot w Robrojek przejecha si na swojej dobroci i poczciwo ci, l duj c w Poznaniu bez przys owiowego grosza przy duszy, za to z nastoletni c rk Straci firm , prac i wy ebra zatrudnienie u dawnego kolegi sz Lec dalej z Je ycjad i tomami, kt re czyta am tylko raz, wi c zupe nie, ale to zupe nie z nich nic nie pami tam I fajnie, bo lektura tym przyjemniejsza, cho oczywi cie bez kilku zgrzyt w z bami nie mog o si obej.Pami tacie Robrojka Poczciwca nie miertelnie zakochanego w Anieli Ot w Robrojek przejecha si na swojej dobroci i poczciwo ci, l duj c w Poznaniu bez przys owiowego grosza przy duszy, za to z nastoletni c rk Straci firm , prac i wy ebra zatrudnienie u dawnego kolegi szkolnego, kt rego charakter jest dok adn przeciwno ci robrojkowego Przybywa z odzi, gdzie dot d mieszka i bierze si za remont szopki ogrodowej, kt rej hojny kolega mu u yczy Szopka nieocieplona, bez izolacji, ale zamienia si , dzi ki sprawnym r kom Roberta, w cude ko Gdy z wakacji u babci przyje d a c rka, mo na w wyremontowanej budce ju zamieszka To nic, e ciasno i skromnie, ale za to przytulnie C rka Robrojka nosi nietypowe imi Arabella Musierowicz niestety nigdzie nie t umaczy sk d pomys na ten szczyt pretensjonalno ci Bella jest wiern kopi taty niezbyt adna, pulchna, ale za to pracowita Taka dziewczyna na stodziesi i rur naprawi, i gw d wbije, okna ociepli, obiad ugotuje, czasu na g upoty i romantyzm nie ma Krzepka, zaradna i konkretna Bella do ycia podchodzi zadaniowo i gdy zostaje poproszona o rozerwanie maj cego szlaban syna chlebodawcy ojca, z niech ci , ale jednak podejmuje si tej misji Syn, czyli Cezary to dziwol g jakich ma o brzydki, a nawet szpetny, zakochany w poezji, w ci g ej walce wewn trznej ze wiatem w m ody cz owiek zdaje sobie spraw ze z a panuj cego na wiecie, z ludzkiej nikczemno ci i zupe nie nie pasuje do podchodz cych konsumpcyjnie i bezrefleksyjnie do ycia rodzic w, dla kt rych liczy si telewizja i wi ty spok j.Bella i Czarek wydaj si nie mie ze sob nic wsp lnego, ale nawet tak odmienne dwie osoby mo e co po czy mi o do r oraz Mateusz Ten rezolutny ch opak mieszka w s siedztwie i z ch ci anga uje si w pomoc Czarkowi, kt ry maniakalnie kr ci filmy, pi tnuj ce brzydot.Ci g dalszy


 2. Krysztyna Krysztyna says:

  Rewelacyjna ksi ka Czyta si wietnie, jednym tchem, nawet za drugim razem.Serdecznie polecam


 3. Claudette Claudette says:

  Je eli mieliby my opisa jednym s owem Bell , to nale a oby powiedzie , e jest ona dzielna I to tak samo dzielna jak jej tata Robert Rojek, kt ry stara si samotnie wychowywa i utrzymywa nastoletni c rk , ale wci mu co nie wychodzi Wobec problem w mieszkaniowych i finansowych Tata oraz c rka wracaj do Poznania, gdzie Robrojek pozostawi wiele ckliwych wspomnie Jedno w postaci czarnookiej Anieli Kowalik pl ta si po pozna skich skwerach niczym zjawa, ale to realne, kt re przybiera k Je eli mieliby my opisa jednym s owem Bell , to nale a oby powiedzie , e jest ona dzielna I to tak samo dzielna jak jej tata Robert Rojek, kt ry stara si samotnie wychowywa i utrzymywa nastoletni c rk , ale wci mu co nie wychodzi Wobec problem w mieszkaniowych i finansowych Tata oraz c rka wracaj do Poznania, gdzie Robrojek pozostawi wiele ckliwych wspomnie Jedno w postaci czarnookiej Anieli Kowalik pl ta si po pozna skich skwerach niczym zjawa, ale to realne, kt re przybiera kszta t zawsze przyjaznej rodziny Borejk w i ich otwartego, ciep ego mieszkanka jest tej dw jce bardziej potrzebne Bo Borejkowie s dobrzy na wszystko


 4. Anna Anna says:

  Kolejny tom popularnej sagi zwanej Je ycjadArabella i Robert Rojek, c rka i ojciec, wracaj do Poznania Arabella poznaje nowych ludzi oraz dawnych znajomych swojego ojce, w tym tak e siostry Borejko Bardzo dobra powie dla m odzie y.


 5. Bar Bar says:

  Bella Rojek to bezkonkurencyjnie najlepsza Bella literacka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Córka Robrojka

 1. Anna Anna says:

  Lec dalej z Je ycjad i tomami, kt re czyta am tylko raz, wi c zupe nie, ale to zupe nie z nich nic nie pami tam I fajnie, bo lektura tym przyjemniejsza, cho oczywi cie bez kilku zgrzyt w z bami nie mog o si obej.Pami tacie Robrojka Poczciwca nie miertelnie zakochanego w Anieli Ot w Robrojek przejecha si na swojej dobroci i poczciwo ci, l duj c w Poznaniu bez przys owiowego grosza przy duszy, za to z nastoletni c rk Straci firm , prac i wy ebra zatrudnienie u dawnego kolegi sz Lec dalej z Je ycjad i tomami, kt re czyta am tylko raz, wi c zupe nie, ale to zupe nie z nich nic nie pami tam I fajnie, bo lektura tym przyjemniejsza, cho oczywi cie bez kilku zgrzyt w z bami nie mog o si obej.Pami tacie Robrojka Poczciwca nie miertelnie zakochanego w Anieli Ot w Robrojek przejecha si na swojej dobroci i poczciwo ci, l duj c w Poznaniu bez przys owiowego grosza przy duszy, za to z nastoletni c rk Straci firm , prac i wy ebra zatrudnienie u dawnego kolegi szkolnego, kt rego charakter jest dok adn przeciwno ci robrojkowego Przybywa z odzi, gdzie dot d mieszka i bierze si za remont szopki ogrodowej, kt rej hojny kolega mu u yczy Szopka nieocieplona, bez izolacji, ale zamienia si , dzi ki sprawnym r kom Roberta, w cude ko Gdy z wakacji u babci przyje d a c rka, mo na w wyremontowanej budce ju zamieszka To nic, e ciasno i skromnie, ale za to przytulnie C rka Robrojka nosi nietypowe imi Arabella Musierowicz niestety nigdzie nie t umaczy sk d pomys na ten szczyt pretensjonalno ci Bella jest wiern kopi taty niezbyt adna, pulchna, ale za to pracowita Taka dziewczyna na stodziesi i rur naprawi, i gw d wbije, okna ociepli, obiad ugotuje, czasu na g upoty i romantyzm nie ma Krzepka, zaradna i konkretna Bella do ycia podchodzi zadaniowo i gdy zostaje poproszona o rozerwanie maj cego szlaban syna chlebodawcy ojca, z niech ci , ale jednak podejmuje si tej misji Syn, czyli Cezary to dziwol g jakich ma o brzydki, a nawet szpetny, zakochany w poezji, w ci g ej walce wewn trznej ze wiatem w m ody cz owiek zdaje sobie spraw ze z a panuj cego na wiecie, z ludzkiej nikczemno ci i zupe nie nie pasuje do podchodz cych konsumpcyjnie i bezrefleksyjnie do ycia rodzic w, dla kt rych liczy si telewizja i wi ty spok j.Bella i Czarek wydaj si nie mie ze sob nic wsp lnego, ale nawet tak odmienne dwie osoby mo e co po czy mi o do r oraz Mateusz Ten rezolutny ch opak mieszka w s siedztwie i z ch ci anga uje si w pomoc Czarkowi, kt ry maniakalnie kr ci filmy, pi tnuj ce brzydot.Ci g dalszy


 2. Krysztyna Krysztyna says:

  Rewelacyjna ksi ka Czyta si wietnie, jednym tchem, nawet za drugim razem.Serdecznie polecam


 3. Claudette Claudette says:

  Je eli mieliby my opisa jednym s owem Bell , to nale a oby powiedzie , e jest ona dzielna I to tak samo dzielna jak jej tata Robert Rojek, kt ry stara si samotnie wychowywa i utrzymywa nastoletni c rk , ale wci mu co nie wychodzi Wobec problem w mieszkaniowych i finansowych Tata oraz c rka wracaj do Poznania, gdzie Robrojek pozostawi wiele ckliwych wspomnie Jedno w postaci czarnookiej Anieli Kowalik pl ta si po pozna skich skwerach niczym zjawa, ale to realne, kt re przybiera k Je eli mieliby my opisa jednym s owem Bell , to nale a oby powiedzie , e jest ona dzielna I to tak samo dzielna jak jej tata Robert Rojek, kt ry stara si samotnie wychowywa i utrzymywa nastoletni c rk , ale wci mu co nie wychodzi Wobec problem w mieszkaniowych i finansowych Tata oraz c rka wracaj do Poznania, gdzie Robrojek pozostawi wiele ckliwych wspomnie Jedno w postaci czarnookiej Anieli Kowalik pl ta si po pozna skich skwerach niczym zjawa, ale to realne, kt re przybiera kszta t zawsze przyjaznej rodziny Borejk w i ich otwartego, ciep ego mieszkanka jest tej dw jce bardziej potrzebne Bo Borejkowie s dobrzy na wszystko


 4. Anna Anna says:

  Kolejny tom popularnej sagi zwanej Je ycjadArabella i Robert Rojek, c rka i ojciec, wracaj do Poznania Arabella poznaje nowych ludzi oraz dawnych znajomych swojego ojce, w tym tak e siostry Borejko Bardzo dobra powie dla m odzie y.


 5. Bar Bar says:

  Bella Rojek to bezkonkurencyjnie najlepsza Bella literacka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *