Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla

Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla ePUB


  Download Book Best Sellers in PDF format na maminku vzpomenou, jenom kdy pot ebuj pen ze, a m jsou star , t m jich pot ebuj v c A kdy tak Helena vid ty p ern t pky, se kter mi se jej dcery tahaj , za n uva ovat o tom, e si po d kulovnici Cesty osudu jsou ale nevyzpytateln a mnohdy ne ekan V echno se zm n aneb Jak Helena Epub Ú v okam iku, kdy Helena zd d po zesnul teti ce Maddy zpustl domek kdesi v Zapad kov a mus ho jet p ipravit k prodeji Velice z hy s pocitem lehk ho p ekvapen zjist , e jej milovan rodinka j jaksi v bec nechyb a e se ivot d str vit i jinak ne jen va en m a pokl zen m P i t d n star ch kr m v dom nav c objev z hadn dokumenty, ze kter ch vypl v , e v jej rodin nen zdaleka v echno tak, jak to na prvn pohled vypad A kdy se k tomu je t p ichom tne jeden opravdu pohledn profesor angli tiny, kter z ejm nen v i Helenin m p vab m tak docela imunn , ivot za n nab rat jin , mnohem v c vzru uj c a daleko zaj mav j sm r Te by se je t ikly n jak pen zky, aby se Helena mohla postavit zcela pln na vlastn nohy."/>
 • Paperback
 • 304 pages
 • Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla
 • C.D. Payne
 • Czech
 • 06 October 2017

10 thoughts on “Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla

 1. Dita Murinová Dita Murinová says:

  Neeeee Necht la jsem, a to skon Star dobr C D Payne Naprosto asn kniha, p b h, postavy..prost v echno Douf m, e p e dal.


 2. Petra Petra says:

  C D Payne se narodil v Akronu, Ohiu v roce 1949 Sv ran l ta str vil v Z padn Virginii a na jihu Ohia Absolvoval ve ejn koly v Akronu a promoval na Harvardu, kde se specializoval na historii V roce 1971 se p est hoval do Kalifornie a b hem n sleduj c ch 25 ti let vyst dal celou adu zam stn n Byl tak redaktorem novin, asistentem vydavatele knih, korektorem, grafikem, dr b em i p le itostn m spisovatelem.Psan knih se mu ov em natolik zal bilo, e u n ho u z stal Nejv ce se prosl C D Payne se narodil v Akronu, Ohiu v roce 1949 Sv ran l ta str vil v Z padn Virginii a na jihu Ohia Absolvoval ve ejn koly v Akronu a promoval na Harvardu, kde se specializoval na historii V roce 1971 se p est hoval do Kalifornie a b hem n sleduj c ch 25 ti let vyst dal celou adu zam stn n Byl tak redaktorem novin, asistentem vydavatele knih, korektorem, grafikem, dr b em i p le itostn m spisovatelem.Psan knih se mu ov em natolik zal bilo, e u n ho u z stal Nejv ce se proslavil svou kni n s ri Ml d v hajzlu, kter si z skalo sv ten e po cel m sv t V roce 2002 dokonce sepsal komedii Kr lovna Ameriky Krom psan se v nuje provozu sv ho vlastn ho nakladatelstv Aivia Press, i muzeu karavan Helena je skoro edes tilet matka t d t , kter ivotem u jen tak proplouv , ani by za ila n co p evratn ho Star se o dom cnost a s man elem si u zvykli na jistou rutinu Nejstar dcera si na la pochybn ho filma e, prost edn syn za svou m mou dojde, jen kdy pot ebuje pen ze, a nejmlad dcera je neskute n divok a hubat.Ve chv li, kdy ov em po sv teti ce Maddy zd d za l domek, dostane jej ivot nov impuls P i prob r n se v m t m haramp d m toti naraz na z hadu, kter j ned sp t Je odhodlan ji vy e it a zjistit tak, co jej teta p ed v emi tajila T ko by mohla v d t, e cel tajemstv je mnohem v c zamotan , ne by si p edstavovala esk mu p ekladu nem m co vytknout Mysl m, e byl bravurn proveden a zachoval osobit styl vypr v n autora Helena mi kolikr t mluvila p mo z du e a rozhodn mi byla sympatick Nejsem si v doma dn ch jazykov ch nesrovnalost i chybi ek a p epis.Ml d v hajzlu jsem ne etla a a koliv jsem m la jistou p edstavu o tom, co bych m la ekat, stejn jsem do toho spadla rovn ma nohama A tak je to nejsp dob e U vala jsem si p b h pln mi dou ky a mus m uznat, e a koliv je autor chlap, do ensk mysli vid docela dob e Tedy, alespo do netypick mysli iveln Heleny ano.Jedin m m nusem knihy je neust le p ipom nan v k hlavn hrdinky Sice v m a v m, e lov k v edes ti m do zenitu je t daleko a dok e b t aktivn v mnoha v cech, Helena v ak byla na m j vkus a p li mlad duchem, jedn n m i vyjad ov n m Proto pro m bylo t k uv it, e jde v n o edes tiletou enskou, kdy mi v m p ipom nala sp e aktivn ty ic tnici.D dictv aneb Jak Helena ke t st p i la je humorn kniha, kter v m vykresl t m permanentn sm v na tv i Budete se bavit t m, co v echno je autor schopn vymyslet a s jakou vervou sob vlastn jeho postava k ivotu p istupuje Je z p b hu zn t, e tady nejde o dn zbyte n tlach n , ale o oby ejn a toliko cenn ivotn zku enosti.I kdy to tak nevypad , Helena je jednou z n s Mo n j do kl na spadlo d dictv , co j p evr tilo cel ivot vzh ru nohama, ale kdo k , e se n co podobn ho nem e st t i n m ivot je pln p ekvapen a p esto e se n m nemus l bit, kolik klack n m h e pod nohy, stejn jsme s odstupem asu r di za v echno, co n m p i lo do cesty A p esn takov je i kniha Proto j d v m velice zaslou en 4 hv zdi ky a ur it od autora zkus m n co dal ho Reakce po do ten knihy U ila bych si to mnohem v c, kdyby mi autor neust le necht l navykl dat, e je hlavn hrdinka skoro edes tilet ensk Ne, e bych si myslela, e edes tn ci jsou daleko za zenitem, e nem ou b t aktivn , ani jinak zru n , ale prost to v kone n m d sledku nep sobilo v bec re ln Sta u jen styl jej ho vyjad ov n , kter esk p eklad nijak v razn a patn neovlivn takhle snad mluv a mysl jen edes tnice, co jede ka d den na marihuan Ale celkov v born kniha, kter by si zaslou ila pln po et, neb t onoho neust le proklamovan ho v ku hlavn postavy lezlo mi to len na nervy


 3. Wolf Draven Wolf Draven says:

  Bomba Moje recenze Bomba Moje recenze


 4. Bronislava Bronislava says:

  Helena je Nick Twisp v sukni vypusten do nru young senior old adult Vtip, hl ky, trefn postrehy, nadh ad a sem tam vzdel vacia pas napr klad o m ze ch alebo hist rii p sacieho stroja.Kniha ako spotrebn materi l, ktor m si vytrie vyflusnut du u po nam havom dni v sizyfovskej epoche che Ke je to C D Payne, tak to k e str nka za str nkou.Ob ben cit ty Poka d m znovu a znovu j m hr za, kdy nakouknu p li hluboko do man elovy mysli.Byla to moje prvn v n zn most Dokonce js Helena je Nick Twisp v sukni vypusten do nru young senior old adult Vtip, hl ky, trefn postrehy, nadh ad a sem tam vzdel vacia pas napr klad o m ze ch alebo hist rii p sacieho stroja.Kniha ako spotrebn materi l, ktor m si vytrie vyflusnut du u po nam havom dni v sizyfovskej epoche che Ke je to C D Payne, tak to k e str nka za str nkou.Ob ben cit ty Poka d m znovu a znovu j m hr za, kdy nakouknu p li hluboko do man elovy mysli.Byla to moje prvn v n zn most Dokonce jsme spolu p rkr t mluvili o man elstv , jak u to tak vysoko kol ci se ty ma dolarama v bance ob as d laj.Prv troj veta 1 ledna M me tu Nov rok a po as vypad podle toho Moment ln se z nebe sn d se sn hem a na ve er hl sila p eedpov sn en Velice opatrn kontakt s v hou v koupeln p inesl p mo d supln zji t n.Posledn dvoj veta 30 z Samoz ejm kocourku Podle toho pozn , e t miluju Goodreads v zva 2020 49 do tan k sok


 5. Alena Alena says:

  Perfektni oddychovka


 6. Kristie Kristie says:

  Nakonec jsem byla z knihy mile p ekvapena Jej ten jsem si up mn u ila Byla skv le humorn , pln ironick ch a sarkastick ch pozn mek Postavy v knize byly moc dobr , l bil se mi i styl psan a po p b hov str nce knihu tak moc chv l m Hlavn se mi l bila ta lehce detektivn linie, za tu d v m autorovi oba palce nahoru Knihu doporu uji p e st ka d mu, kdo m r d knihy ze ivota a knihy humorn Je skoro zaru en , e v s bude tahle kn ka bavit A doporu uji i t m, kdo cht j zkusit n c Nakonec jsem byla z knihy mile p ekvapena Jej ten jsem si up mn u ila Byla skv le humorn , pln ironick ch a sarkastick ch pozn mek Postavy v knize byly moc dobr , l bil se mi i styl psan a po p b hov str nce knihu tak moc chv l m Hlavn se mi l bila ta lehce detektivn linie, za tu d v m autorovi oba palce nahoru Knihu doporu uji p e st ka d mu, kdo m r d knihy ze ivota a knihy humorn Je skoro zaru en , e v s bude tahle kn ka bavit A doporu uji i t m, kdo cht j zkusit n co jin ho a u knihy se pobavit P b h Heleny ur it za va pozornost stoj a j pevn douf m, e v s bude bavit tolik jako m.M samotn se tato kn ka l bila natolik, e se ur it pod v m po dal ch autorov ch knih ch, jeliko jsem zat m nem la tu est je poznat A pevn douf m, e budou stejn dobr jako pr v D dictv.Cel recenze se nach z na blogu


 7. Petr Čapek Petr Čapek says:

  Helena m sv osobit kouzlo a stejn jako Nick Twisp si potrp na notnou d vku ironie a u t pa n ch pozn mek, kter v s zaru en pobav Prost a jednodu e C.D Payne v pln s le d my a p nov Kdo ne etl, a nev h , proto e ta kniha za to opravdu stoj v dy j s m kv li n ne el pomalu ani sp t jak mne pohltila Z v rem mohu ct pouze Bravo Mr Payne Bravo.http pcapek.blogspot.cz 2013 04 cd Helena m sv osobit kouzlo a stejn jako Nick Twisp si potrp na notnou d vku ironie a u t pa n ch pozn mek, kter v s zaru en pobav Prost a jednodu e C.D Payne v pln s le d my a p nov Kdo ne etl, a nev h , proto e ta kniha za to opravdu stoj v dy j s m kv li n ne el pomalu ani sp t jak mne pohltila Z v rem mohu ct pouze Bravo Mr Payne Bravo.http pcapek.blogspot.cz 2013 04 cd


 8. Táňa Táňa says:

  Ano Kone n do teno a mus m ct, e se mi to hodn l bilo Kdy mi kniha p i la, ani jsem nev d la o jde a nikdy by m nenapadlo, e se mi bude l bit kniha, ve kter hlavn hrdince t hne na edes t Kniha se v ak etla jedn m dechem a j si j vychutn vala Knize d v m pln po et hv zdi ek, proto e jinak to ani nejde D


 9. Lucie Lucie says:

  Vyborna knizka plna humoru a ironie Idealni oddechove cteni na letni dny


 10. Tatiana Tatiana says:

  3,5 chv ami z bavn , potom zamotan a nap nav , celkom u la


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla❴PDF❵ ✅ Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla Author C.D. Payne – Polishdarling.co.uk Dal z bavn kn ka autora kultovn s rie Ml d v hajzluHelena je ve v ech sm rech pr m rn americk ena v dom cnosti a jej ivot je jen nuda, b da, e , prost opruz Ml d zmizelo nen vratn v d l, povinnosti ho Dal z Jak Helena Epub à bavn kn ka autora kultovn s rie Ml d v hajzluHelena je ve v ech sm rech pr m rn americk ena v dom cnosti a jej ivot je jen nuda, b da, e , prost opruz Ml d zmizelo nen vratn v d l, povinnosti hospody ky ji ani v nejmen m neuspokojuj a s man elem u roky nic nen , ten suchop rn pr vn k d vno vym nil sex za golf Matka ij c v Dědictví aneb PDF or domov d chodc je seniln a v t inou si Helenu plete se svou vlastn sestrou D cka si na maminku vzpomenou, jenom kdy pot ebuj pen ze, a m jsou star , t m jich pot ebuj v c A kdy tak Helena vid ty p ern t pky, se kter mi se jej dcery tahaj , za n uva ovat o tom, e si po d kulovnici Cesty osudu jsou ale nevyzpytateln a mnohdy ne ekan V echno se zm n aneb Jak Helena Epub Ú v okam iku, kdy Helena zd d po zesnul teti ce Maddy zpustl domek kdesi v Zapad kov a mus ho jet p ipravit k prodeji Velice z hy s pocitem lehk ho p ekvapen zjist , e jej milovan rodinka j jaksi v bec nechyb a e se ivot d str vit i jinak ne jen va en m a pokl zen m P i t d n star ch kr m v dom nav c objev z hadn dokumenty, ze kter ch vypl v , e v jej rodin nen zdaleka v echno tak, jak to na prvn pohled vypad A kdy se k tomu je t p ichom tne jeden opravdu pohledn profesor angli tiny, kter z ejm nen v i Helenin m p vab m tak docela imunn , ivot za n nab rat jin , mnohem v c vzru uj c a daleko zaj mav j sm r Te by se je t ikly n jak pen zky, aby se Helena mohla postavit zcela pln na vlastn nohy.


About the Author: C.D. Payne

Author and Jak Helena Epub à showman CD Payne was born in Akron, Ohio in making him a contemporary of Richard Gere and Meryl Streep He spent his early years in West Virginia and southern Ohio, moving back to Akron while still a mere totHe went to public schools in Akron, and then graduated from Harvard College, where he majored in history and participated in the annual spring riot In he moved to California During the next years, he held over jobs Dědictví aneb PDF or including newspaper editor, book publisher s assistant, proofreader, trailer park handyman, and catalog writerSince he has been the proprietor of the Eyelusion Museum, a mobile discovery museum in a restored and polished Airstream trailer His latest mobile sideshow is a s miniature town shown below called Zippy Town It can been seen at the Santa Rosa Handcar Regatta and other eventsHe is married and lives in Sonoma County.10 thoughts on “Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí přišla

 1. Dita Murinová Dita Murinová says:

  Neeeee Necht la jsem, a to skon Star dobr C D Payne Naprosto asn kniha, p b h, postavy..prost v echno Douf m, e p e dal.


 2. Petra Petra says:

  C D Payne se narodil v Akronu, Ohiu v roce 1949 Sv ran l ta str vil v Z padn Virginii a na jihu Ohia Absolvoval ve ejn koly v Akronu a promoval na Harvardu, kde se specializoval na historii V roce 1971 se p est hoval do Kalifornie a b hem n sleduj c ch 25 ti let vyst dal celou adu zam stn n Byl tak redaktorem novin, asistentem vydavatele knih, korektorem, grafikem, dr b em i p le itostn m spisovatelem.Psan knih se mu ov em natolik zal bilo, e u n ho u z stal Nejv ce se prosl C D Payne se narodil v Akronu, Ohiu v roce 1949 Sv ran l ta str vil v Z padn Virginii a na jihu Ohia Absolvoval ve ejn koly v Akronu a promoval na Harvardu, kde se specializoval na historii V roce 1971 se p est hoval do Kalifornie a b hem n sleduj c ch 25 ti let vyst dal celou adu zam stn n Byl tak redaktorem novin, asistentem vydavatele knih, korektorem, grafikem, dr b em i p le itostn m spisovatelem.Psan knih se mu ov em natolik zal bilo, e u n ho u z stal Nejv ce se proslavil svou kni n s ri Ml d v hajzlu, kter si z skalo sv ten e po cel m sv t V roce 2002 dokonce sepsal komedii Kr lovna Ameriky Krom psan se v nuje provozu sv ho vlastn ho nakladatelstv Aivia Press, i muzeu karavan Helena je skoro edes tilet matka t d t , kter ivotem u jen tak proplouv , ani by za ila n co p evratn ho Star se o dom cnost a s man elem si u zvykli na jistou rutinu Nejstar dcera si na la pochybn ho filma e, prost edn syn za svou m mou dojde, jen kdy pot ebuje pen ze, a nejmlad dcera je neskute n divok a hubat.Ve chv li, kdy ov em po sv teti ce Maddy zd d za l domek, dostane jej ivot nov impuls P i prob r n se v m t m haramp d m toti naraz na z hadu, kter j ned sp t Je odhodlan ji vy e it a zjistit tak, co jej teta p ed v emi tajila T ko by mohla v d t, e cel tajemstv je mnohem v c zamotan , ne by si p edstavovala esk mu p ekladu nem m co vytknout Mysl m, e byl bravurn proveden a zachoval osobit styl vypr v n autora Helena mi kolikr t mluvila p mo z du e a rozhodn mi byla sympatick Nejsem si v doma dn ch jazykov ch nesrovnalost i chybi ek a p epis.Ml d v hajzlu jsem ne etla a a koliv jsem m la jistou p edstavu o tom, co bych m la ekat, stejn jsem do toho spadla rovn ma nohama A tak je to nejsp dob e U vala jsem si p b h pln mi dou ky a mus m uznat, e a koliv je autor chlap, do ensk mysli vid docela dob e Tedy, alespo do netypick mysli iveln Heleny ano.Jedin m m nusem knihy je neust le p ipom nan v k hlavn hrdinky Sice v m a v m, e lov k v edes ti m do zenitu je t daleko a dok e b t aktivn v mnoha v cech, Helena v ak byla na m j vkus a p li mlad duchem, jedn n m i vyjad ov n m Proto pro m bylo t k uv it, e jde v n o edes tiletou enskou, kdy mi v m p ipom nala sp e aktivn ty ic tnici.D dictv aneb Jak Helena ke t st p i la je humorn kniha, kter v m vykresl t m permanentn sm v na tv i Budete se bavit t m, co v echno je autor schopn vymyslet a s jakou vervou sob vlastn jeho postava k ivotu p istupuje Je z p b hu zn t, e tady nejde o dn zbyte n tlach n , ale o oby ejn a toliko cenn ivotn zku enosti.I kdy to tak nevypad , Helena je jednou z n s Mo n j do kl na spadlo d dictv , co j p evr tilo cel ivot vzh ru nohama, ale kdo k , e se n co podobn ho nem e st t i n m ivot je pln p ekvapen a p esto e se n m nemus l bit, kolik klack n m h e pod nohy, stejn jsme s odstupem asu r di za v echno, co n m p i lo do cesty A p esn takov je i kniha Proto j d v m velice zaslou en 4 hv zdi ky a ur it od autora zkus m n co dal ho Reakce po do ten knihy U ila bych si to mnohem v c, kdyby mi autor neust le necht l navykl dat, e je hlavn hrdinka skoro edes tilet ensk Ne, e bych si myslela, e edes tn ci jsou daleko za zenitem, e nem ou b t aktivn , ani jinak zru n , ale prost to v kone n m d sledku nep sobilo v bec re ln Sta u jen styl jej ho vyjad ov n , kter esk p eklad nijak v razn a patn neovlivn takhle snad mluv a mysl jen edes tnice, co jede ka d den na marihuan Ale celkov v born kniha, kter by si zaslou ila pln po et, neb t onoho neust le proklamovan ho v ku hlavn postavy lezlo mi to len na nervy


 3. Wolf Draven Wolf Draven says:

  Bomba Moje recenze Bomba Moje recenze


 4. Bronislava Bronislava says:

  Helena je Nick Twisp v sukni vypusten do nru young senior old adult Vtip, hl ky, trefn postrehy, nadh ad a sem tam vzdel vacia pas napr klad o m ze ch alebo hist rii p sacieho stroja.Kniha ako spotrebn materi l, ktor m si vytrie vyflusnut du u po nam havom dni v sizyfovskej epoche che Ke je to C D Payne, tak to k e str nka za str nkou.Ob ben cit ty Poka d m znovu a znovu j m hr za, kdy nakouknu p li hluboko do man elovy mysli.Byla to moje prvn v n zn most Dokonce js Helena je Nick Twisp v sukni vypusten do nru young senior old adult Vtip, hl ky, trefn postrehy, nadh ad a sem tam vzdel vacia pas napr klad o m ze ch alebo hist rii p sacieho stroja.Kniha ako spotrebn materi l, ktor m si vytrie vyflusnut du u po nam havom dni v sizyfovskej epoche che Ke je to C D Payne, tak to k e str nka za str nkou.Ob ben cit ty Poka d m znovu a znovu j m hr za, kdy nakouknu p li hluboko do man elovy mysli.Byla to moje prvn v n zn most Dokonce jsme spolu p rkr t mluvili o man elstv , jak u to tak vysoko kol ci se ty ma dolarama v bance ob as d laj.Prv troj veta 1 ledna M me tu Nov rok a po as vypad podle toho Moment ln se z nebe sn d se sn hem a na ve er hl sila p eedpov sn en Velice opatrn kontakt s v hou v koupeln p inesl p mo d supln zji t n.Posledn dvoj veta 30 z Samoz ejm kocourku Podle toho pozn , e t miluju Goodreads v zva 2020 49 do tan k sok


 5. Alena Alena says:

  Perfektni oddychovka


 6. Kristie Kristie says:

  Nakonec jsem byla z knihy mile p ekvapena Jej ten jsem si up mn u ila Byla skv le humorn , pln ironick ch a sarkastick ch pozn mek Postavy v knize byly moc dobr , l bil se mi i styl psan a po p b hov str nce knihu tak moc chv l m Hlavn se mi l bila ta lehce detektivn linie, za tu d v m autorovi oba palce nahoru Knihu doporu uji p e st ka d mu, kdo m r d knihy ze ivota a knihy humorn Je skoro zaru en , e v s bude tahle kn ka bavit A doporu uji i t m, kdo cht j zkusit n c Nakonec jsem byla z knihy mile p ekvapena Jej ten jsem si up mn u ila Byla skv le humorn , pln ironick ch a sarkastick ch pozn mek Postavy v knize byly moc dobr , l bil se mi i styl psan a po p b hov str nce knihu tak moc chv l m Hlavn se mi l bila ta lehce detektivn linie, za tu d v m autorovi oba palce nahoru Knihu doporu uji p e st ka d mu, kdo m r d knihy ze ivota a knihy humorn Je skoro zaru en , e v s bude tahle kn ka bavit A doporu uji i t m, kdo cht j zkusit n co jin ho a u knihy se pobavit P b h Heleny ur it za va pozornost stoj a j pevn douf m, e v s bude bavit tolik jako m.M samotn se tato kn ka l bila natolik, e se ur it pod v m po dal ch autorov ch knih ch, jeliko jsem zat m nem la tu est je poznat A pevn douf m, e budou stejn dobr jako pr v D dictv.Cel recenze se nach z na blogu


 7. Petr Čapek Petr Čapek says:

  Helena m sv osobit kouzlo a stejn jako Nick Twisp si potrp na notnou d vku ironie a u t pa n ch pozn mek, kter v s zaru en pobav Prost a jednodu e C.D Payne v pln s le d my a p nov Kdo ne etl, a nev h , proto e ta kniha za to opravdu stoj v dy j s m kv li n ne el pomalu ani sp t jak mne pohltila Z v rem mohu ct pouze Bravo Mr Payne Bravo.http pcapek.blogspot.cz 2013 04 cd Helena m sv osobit kouzlo a stejn jako Nick Twisp si potrp na notnou d vku ironie a u t pa n ch pozn mek, kter v s zaru en pobav Prost a jednodu e C.D Payne v pln s le d my a p nov Kdo ne etl, a nev h , proto e ta kniha za to opravdu stoj v dy j s m kv li n ne el pomalu ani sp t jak mne pohltila Z v rem mohu ct pouze Bravo Mr Payne Bravo.http pcapek.blogspot.cz 2013 04 cd


 8. Táňa Táňa says:

  Ano Kone n do teno a mus m ct, e se mi to hodn l bilo Kdy mi kniha p i la, ani jsem nev d la o jde a nikdy by m nenapadlo, e se mi bude l bit kniha, ve kter hlavn hrdince t hne na edes t Kniha se v ak etla jedn m dechem a j si j vychutn vala Knize d v m pln po et hv zdi ek, proto e jinak to ani nejde D


 9. Lucie Lucie says:

  Vyborna knizka plna humoru a ironie Idealni oddechove cteni na letni dny


 10. Tatiana Tatiana says:

  3,5 chv ami z bavn , potom zamotan a nap nav , celkom u la


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *