Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor: Alain Bosquet ile Görüşmeler

Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor: Alain Bosquet ile10 thoughts on “Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor: Alain Bosquet ile Görüşmeler

 1. Sinem Sinem says:

  her ne kadar Ya ar Kemal kendisine y neltilen sorulara do rudan cevap vermemi olsa da kendisini, fikirlerini dinlemek a s ndan ok verimli bir kitap olmu Ya ar Kemal in ilk soruya 65 sayfa uzunlu unda cevap vermi olmas n buraya bi not edelim.Binbo alar Efsanesi ni okumay planlayan varsa bu kitab okumas n dev bir spoiler var, daha do rusu Binbo alar Efsanesi ndeki bir hikayeyi ba tan sona anlatm kitab okumay planlayanlar z l r okursa.kitab okumadan nce Ya ar Kemal in kendisiyle ve her ne kadar Ya ar Kemal kendisine y neltilen sorulara do rudan cevap vermemi olsa da kendisini, fikirlerini dinlemek a s ndan ok verimli bir kitap olmu Ya ar Kemal in ilk soruya 65 sayfa uzunlu unda cevap vermi olmas n buraya bi not edelim.Binbo alar Efsanesi ni okumay planlayan varsa bu kitab okumas n dev bir spoiler var, daha do rusu Binbo alar Efsanesi ndeki bir hikayeyi ba tan sona anlatm kitab okumay planlayanlar z l r okursa.kitab okumadan nce Ya ar Kemal in kendisiyle ve hayat yla ilgili hi bir fikrim yokmu onu fark ettim, kendi hayat yla ilgili baz detaylar bunlar ger ek olabilir mi diye okudum hatta toplumsal haf zas olmayan bir millet oldu umuzu da bir kez daha anlad m.kitap d z soru cevap kitab de il bu arada, yer yer tansiyon y kseliyor, baya serbest stil tart ma gibi


 2. Tuna Turan Tuna Turan says:

  Ya ar Kemal ile ilgili ne biliyorsun diye sorsalar san r m hi bir ey derdim, bu kitab okuyana kadar Bu aralar biyografi kitaplar n okumak ok ho uma gidiyor Hem tan mak istedi im airleri, yazarlar yak ndan tan ma f rsat buluyorum, hem de beni ba ka kitaplara y nlendirme yap yor.Van da ba layan hayat hikayesi ukurova ya do ru devam eden yolculuk ukurova n n karn na do ru kurulmu kayal k bir da n ard nda k c k bir k yde ya am m cadelesi 1923 y l nda do an ama n fus ka d na 1926 y Ya ar Kemal ile ilgili ne biliyorsun diye sorsalar san r m hi bir ey derdim, bu kitab okuyana kadar Bu aralar biyografi kitaplar n okumak ok ho uma gidiyor Hem tan mak istedi im airleri, yazarlar yak ndan tan ma f rsat buluyorum, hem de beni ba ka kitaplara y nlendirme yap yor.Van da ba layan hayat hikayesi ukurova ya do ru devam eden yolculuk ukurova n n karn na do ru kurulmu kayal k bir da n ard nda k c k bir k yde ya am m cadelesi 1923 y l nda do an ama n fus ka d na 1926 y l nda sahip olan k k bir Ya ar.1915 y l nda Rus ordusu Van i gal edince oradan 1,5 y l s re i esinde ukurova ya gelmi ler Van dan gelirken l mden kurtart p b y tt o ullu u babas n b aklam ve ard ndan da kekeme olmu ve 12 ya na kadar zor konu mu Kitap okurken de yazarken de hi kekelememi Bu ve bunun gibi bir s r bilmedi imiz konular Ya ar Kemal in a z ndan kelimelere d k lm Nas l k r oldu u, a kl k g nleri, ilkokul g nleri, Adana g nleri, hapishane g nleri, stanbul zamanlar , Cumhuriyet gazetesi d nemleri, nce Memed in ortaya k gibi bir s r g zel ama ac hat ralar ile dolu kitap ocuklu unun krall i demler, babas n ld reni ld rtmek i in u ra lar, amcas n n, annesinin u ra lar , hi bir zaman babas n n ld ne inanamamas , inand nda da ona sonsuz bir k sk nl k, al bir tay, o tay n st nde ovalarca tay ko turan bir ocuk, keklikler, kartallar, kartal yuvalar na t rmanma, b rtlen toplama, Ceyhan rma nda y zmeler, boyunu a an ekinler aras nda tav an yavrular aramalar, kalede y k nt lar n aras ndan renkli seramik par alar toplama, akar suya d en y ld zlar, suyla ak p giden bulutlar, bir g n ulu denizi g rebilmek d B t n bunlar n sonun ortaya kocaman dev gibi bir YA AR KEMAL km yi ki de bu topraklarda do up, b y y p, bu topraklar n dilinde yazm s n.Te ekk rler


 3. Bilge Bilge says:

  Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir perspektiften cevap vermesi sonlara do ru biraz kopmama neden oldu Ya ar Kemal in yazm Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir perspektiften cevap vermesi sonlara do ru biraz kopmama neden oldu Ya ar Kemal in yazmaya mecbur bir insan olmas n etkileyen s re leri ve d nceleri renmek i in okumal


 4. Yakup Yakup says:

  Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan sorular na Ya ar Kemal ise ok de erli cevaplar ile kar l k vermektedir.Kesinlikle Ya ar Kemal e ba lanmadan nce bu kitap iyi bir ekilde hazmedildikten sonra yazar n eserlerinine ba lamas gerekti i inanc Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan sorular na Ya ar Kemal ise ok de erli cevaplar ile kar l k vermektedir.Kesinlikle Ya ar Kemal e ba lanmadan nce bu kitap iyi bir ekilde hazmedildikten sonra yazar n eserlerinine ba lamas gerekti i inanc n olu turdu


 5. Orcun Orcun says:

  Ya ar Kemal kendi hayat n bir roman gibi anlat yor kitab n ba lar nda Okurken ok etkileniyor ve nas l Ya ar Kemal oldu unu anl yorsunuz.Bu arada T rkiye nin yak n tarihi ve k rsal ya ama da retiyor.Alt n izip not ald m yerler D g c n yitiren insan n hi umudu olur mu Umut, d g c n n yaratt ve insano lunun sahip oldu u en b y k de erlerden birisi de il mi Do du um bu T rkmen k y nde bizi K rt diye hi ayr saym yorlard Biz de kendimizi onlardan hi ay rm yorduk B t n k yl Ya ar Kemal kendi hayat n bir roman gibi anlat yor kitab n ba lar nda Okurken ok etkileniyor ve nas l Ya ar Kemal oldu unu anl yorsunuz.Bu arada T rkiye nin yak n tarihi ve k rsal ya ama da retiyor.Alt n izip not ald m yerler D g c n yitiren insan n hi umudu olur mu Umut, d g c n n yaratt ve insano lunun sahip oldu u en b y k de erlerden birisi de il mi Do du um bu T rkmen k y nde bizi K rt diye hi ayr saym yorlard Biz de kendimizi onlardan hi ay rm yorduk B t n k yl yle akraba gibiydik Ya ar Kemal ve Orhan Kemal in stanbul plan araba alacak i ine sebze dolduracak mahalle mahalle dola p satacakt k Orhan, sen g l s n, diyordu, arabay sen s rersin, ben de ba r r m, ge inir gideriz Ben romanlar m , sen hikayelerini yazars n Belki yazd klar m zdan da para kazan r z Bat k lt r n z msemek ba ka, bat k lt r n n maymunu olmak ba ka ince memed roman i inben bu romana ad m koymayaca m Neden nk ben bu roman para i in yazd m stelik de ayda Benim iyi romanlar m bundan sonra yaz lacak Ac mdan lsem de bu romana ad m koymam, ba ndaki ukurova betimlemesini de karmam Zilli Kurt hikayesi u ya am hikayemi Zilli Kurt hikayesiyle bitireyim Do u Anadoluda koyun s r lerine, koyun damlar na k n ac kan kurtlar girer, koyunlara sald r rlar, bir koyunu al p g t rmezler, b t n bir s r y s r rlar, yaralarlar, par alarlar ka arlar Kurdun di lerince yaralanm koyunlar iflah olmaz, l rlermi eninde sonunda te b yle k ye kurt girdi inin sabah k yl ler atlan rlar, kurtlar n ard na d erlermi Kurdu, kurtlar yakalay nca fiske bile vurmazlar, sa lam bir zincirle, kopmaz kiri le kurtlar n bo az na birer zil takar onlar b rak rlarm Kurtlar kurda ku a, hi bir canl ya, koyuna ke iye, e e e, danaya, hi bir yarat a yakla amazlar a lar ndan l rlermi te T rkiye Cumhuriyeti H k metleri de bu kurt metodunu k yl lerden renmi , her ho una gitmeyen insan n boynuna bir zil tak p b rak yordu Hakk m zda devlet etmi ferman Ferman Padi ah n da lar bizimdir


 6. Yasin Çetin Yasin Çetin says:

  Ac lar, kederler, st raplar ayd n bir solcunun mukadderat Ruslardan ka an Vanl ahali, sava n st rab n n s zlerde ya ayan hali ukurova da do ar nce Memed in yazar Ya ar Kemal, ocuklu u mutluluk ve ac larla ge er ocuklu u s zl edebiyat n i inde ge er, a klar , ozanlar dinler sonunda kendi de A k Kemal olur Adana ya s r lm olan ayd nlar Abidin Dino, Arif Dino vs tan r, onlar dinler ve onlar n nerdiklerini veya temin ettiklerini okur Bir solcudur art k hem de etkin bir Ac lar, kederler, st raplar ayd n bir solcunun mukadderat Ruslardan ka an Vanl ahali, sava n st rab n n s zlerde ya ayan hali ukurova da do ar nce Memed in yazar Ya ar Kemal, ocuklu u mutluluk ve ac larla ge er ocuklu u s zl edebiyat n i inde ge er, a klar , ozanlar dinler sonunda kendi de A k Kemal olur Adana ya s r lm olan ayd nlar Abidin Dino, Arif Dino vs tan r, onlar dinler ve onlar n nerdiklerini veya temin ettiklerini okur Bir solcudur art k hem de etkin bir solcu, Adana da sol faaliyetlerin i inde yer al r Bu tercihi Adana dan ayr ld 1950 51 y l na kadar ba na b y k dert a ar Hem polis hem de ahali onun rahat bir nefes almamas i in elinden geleni yaparlar Yan na yana an herhangi biri an nda Rus ajan damgas yer Halk n lin giri imlerinden son anda kurtulur art k bu diyardan gitme vakti gelmi tir stanbul a gitmeyi ba ar r ama bir s re sefil hayat ya amaya devam eder Sonunda arkada lar arac l yla gazetede al maya ba lar, ba ar l r portajlar yapar nce Memed roman da tefrika halinde burada yay nlan r Ya ar ismini polis takibine tak lmamak i in kullan r, ayet nce Memed in yay nlanmamas i in savc elinde geleni yapar Asl nda Ya ar Kemal in pe ini 1971 e kadar rahat b rakmazlar, ki bu tarihte han m ile beraber hapis yatar te bu kitap kendi hayat n b y l dili ile anlat r, lkenin durumu hakk ndaki d ncelerine yer verir ve yazarl n n s rlar na bir pencere a ar


 7. Selçuk Altun Selçuk Altun says:

  222 Okudu um en s r kleyici ya am yk s bir zya am yk s Alain Bosquet sormu , Ya ar Kemal s ylemi


 8. НОХЧО НОХЧО says:

  Muhte em bir kitap daha Ya ar Kemal i i yle bir hale getirmi ki, sorsan naber nas ls n ona bile destans bir ekilde cevap verecek herhalde Ne deyim marketten alacaklar listesi yazsa onu bile okurum slubuna kesinlikle s z yok Destans bir ey eserlerini t rk e okumayan Allah n frans z yazar bile epik epik diye say kl yor Ama Ya ar Kemal in bir taraf var ki neredeyse uana kadar okudu um eserlerde hissedilmiyor ve zellikle kendini anlatt kitapta O da genelinde din zelinde ise isla Muhte em bir kitap daha Ya ar Kemal i i yle bir hale getirmi ki, sorsan naber nas ls n ona bile destans bir ekilde cevap verecek herhalde Ne deyim marketten alacaklar listesi yazsa onu bile okurum slubuna kesinlikle s z yok Destans bir ey eserlerini t rk e okumayan Allah n frans z yazar bile epik epik diye say kl yor Ama Ya ar Kemal in bir taraf var ki neredeyse uana kadar okudu um eserlerde hissedilmiyor ve zellikle kendini anlatt kitapta O da genelinde din zelinde ise islam ister buna iyi taraf ile baks n ister k t mser her iki bak a s hakk d r bu topraklarda ya anan tecr beye bakarsak bu konu hakk nda neredeyse k r kesilmi sosyalizme gelince daha ebesinin k y s ndaki Castro selam veriyor ama kendi do du u topraklarda bildi i ey ise sadece birka epik s z Bu tuzlu Akdeniz suyunda y zdende hi mi tuzun tad n alamad n


 9. Bilgesu Kaya baydemir Bilgesu Kaya baydemir says:

  Biyografi ve otobiyografileri okumay ok severim Bir Ya ar Kemal hayran olarak, biyografi nitali indeki bu kitap da ok g zel, s km yor insan , hem sonra Ya ar kendini anlatm hi s k labilir miyiM.


 10. Seyla Seyla says:

  Bu bir ya am de il, bir destan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor: Alain Bosquet ile Görüşmeler ➷ Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor: Alain Bosquet ile Görüşmeler Free ➭ Author Yaşar Kemal – Polishdarling.co.uk Alain Bosquet, Ya ar Kemal ile de bir Amerikan dergisi i in s yle i yapmak amac yla tan m t Tan makla yetinmedi, Ya ar Kemal i yak ndan tan d e gelindi inde, art k yak n dost oldu u Ya ar Kemal in k Alain Kendini Anlatıyor: Alain Bosquet PDF or Bosquet, Ya Kendini Anlatıyor: eBook ✓ ar Kemal ilede bir Amerikan dergisi i in s yle i yapmak amac yla tan m t Tan makla yetinmedi, Ya ar Kemal i yak ndan tan de gelindi inde, art Yaşar Kemal ePUB Ù k yak n dost oldu u Ya ar Kemal in kendini anlatmas fikri geli ti aralar nda Yaz malarla y r yen bu b y k s yle ida tamamlandYa ar Kemal Kendini Anlat yor Kemal Kendini Anlatıyor: Epub à da Ya ar Kemal masals elerle bezenmi ocuklu undan Anadolu topraklar n n tarihine, demokrasisi kesintiye u rayan bir lkede yazar, birey, insan olmaktan kendi ac lar na dek, kendini lkesiyle, insanlar yla, beslendi i kaynaklarla birlikte anlat yor T rkiye nin, insanlar n n sesini dillendiren evrensel yazar d nya yazarlar ve edebiyat hakk ndaki g r lerini de ekinmeden, a k se ik dile getiriyor Nobel J risi ne a k mektup Oyunuzu Ya ar Kemal e verin Bug n size, neslinin ve a n n en b y k yazarlar n dan sayd m bir romanc dan s z edece im Ku kum yok ki ileride bir Thomas Mann, bir Nikos Kazancakis ya da bir Sinclair Lewis le birlikte an lacakt r ylesine g l , ylesine inand r c Alain Bosquet, Le Quotidien de Paris.


10 thoughts on “Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor: Alain Bosquet ile Görüşmeler

 1. Sinem Sinem says:

  her ne kadar Ya ar Kemal kendisine y neltilen sorulara do rudan cevap vermemi olsa da kendisini, fikirlerini dinlemek a s ndan ok verimli bir kitap olmu Ya ar Kemal in ilk soruya 65 sayfa uzunlu unda cevap vermi olmas n buraya bi not edelim.Binbo alar Efsanesi ni okumay planlayan varsa bu kitab okumas n dev bir spoiler var, daha do rusu Binbo alar Efsanesi ndeki bir hikayeyi ba tan sona anlatm kitab okumay planlayanlar z l r okursa.kitab okumadan nce Ya ar Kemal in kendisiyle ve her ne kadar Ya ar Kemal kendisine y neltilen sorulara do rudan cevap vermemi olsa da kendisini, fikirlerini dinlemek a s ndan ok verimli bir kitap olmu Ya ar Kemal in ilk soruya 65 sayfa uzunlu unda cevap vermi olmas n buraya bi not edelim.Binbo alar Efsanesi ni okumay planlayan varsa bu kitab okumas n dev bir spoiler var, daha do rusu Binbo alar Efsanesi ndeki bir hikayeyi ba tan sona anlatm kitab okumay planlayanlar z l r okursa.kitab okumadan nce Ya ar Kemal in kendisiyle ve hayat yla ilgili hi bir fikrim yokmu onu fark ettim, kendi hayat yla ilgili baz detaylar bunlar ger ek olabilir mi diye okudum hatta toplumsal haf zas olmayan bir millet oldu umuzu da bir kez daha anlad m.kitap d z soru cevap kitab de il bu arada, yer yer tansiyon y kseliyor, baya serbest stil tart ma gibi


 2. Tuna Turan Tuna Turan says:

  Ya ar Kemal ile ilgili ne biliyorsun diye sorsalar san r m hi bir ey derdim, bu kitab okuyana kadar Bu aralar biyografi kitaplar n okumak ok ho uma gidiyor Hem tan mak istedi im airleri, yazarlar yak ndan tan ma f rsat buluyorum, hem de beni ba ka kitaplara y nlendirme yap yor.Van da ba layan hayat hikayesi ukurova ya do ru devam eden yolculuk ukurova n n karn na do ru kurulmu kayal k bir da n ard nda k c k bir k yde ya am m cadelesi 1923 y l nda do an ama n fus ka d na 1926 y Ya ar Kemal ile ilgili ne biliyorsun diye sorsalar san r m hi bir ey derdim, bu kitab okuyana kadar Bu aralar biyografi kitaplar n okumak ok ho uma gidiyor Hem tan mak istedi im airleri, yazarlar yak ndan tan ma f rsat buluyorum, hem de beni ba ka kitaplara y nlendirme yap yor.Van da ba layan hayat hikayesi ukurova ya do ru devam eden yolculuk ukurova n n karn na do ru kurulmu kayal k bir da n ard nda k c k bir k yde ya am m cadelesi 1923 y l nda do an ama n fus ka d na 1926 y l nda sahip olan k k bir Ya ar.1915 y l nda Rus ordusu Van i gal edince oradan 1,5 y l s re i esinde ukurova ya gelmi ler Van dan gelirken l mden kurtart p b y tt o ullu u babas n b aklam ve ard ndan da kekeme olmu ve 12 ya na kadar zor konu mu Kitap okurken de yazarken de hi kekelememi Bu ve bunun gibi bir s r bilmedi imiz konular Ya ar Kemal in a z ndan kelimelere d k lm Nas l k r oldu u, a kl k g nleri, ilkokul g nleri, Adana g nleri, hapishane g nleri, stanbul zamanlar , Cumhuriyet gazetesi d nemleri, nce Memed in ortaya k gibi bir s r g zel ama ac hat ralar ile dolu kitap ocuklu unun krall i demler, babas n ld reni ld rtmek i in u ra lar, amcas n n, annesinin u ra lar , hi bir zaman babas n n ld ne inanamamas , inand nda da ona sonsuz bir k sk nl k, al bir tay, o tay n st nde ovalarca tay ko turan bir ocuk, keklikler, kartallar, kartal yuvalar na t rmanma, b rtlen toplama, Ceyhan rma nda y zmeler, boyunu a an ekinler aras nda tav an yavrular aramalar, kalede y k nt lar n aras ndan renkli seramik par alar toplama, akar suya d en y ld zlar, suyla ak p giden bulutlar, bir g n ulu denizi g rebilmek d B t n bunlar n sonun ortaya kocaman dev gibi bir YA AR KEMAL km yi ki de bu topraklarda do up, b y y p, bu topraklar n dilinde yazm s n.Te ekk rler


 3. Bilge Bilge says:

  Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir perspektiften cevap vermesi sonlara do ru biraz kopmama neden oldu Ya ar Kemal in yazm Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir perspektiften cevap vermesi sonlara do ru biraz kopmama neden oldu Ya ar Kemal in yazmaya mecbur bir insan olmas n etkileyen s re leri ve d nceleri renmek i in okumal


 4. Yakup Yakup says:

  Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan sorular na Ya ar Kemal ise ok de erli cevaplar ile kar l k vermektedir.Kesinlikle Ya ar Kemal e ba lanmadan nce bu kitap iyi bir ekilde hazmedildikten sonra yazar n eserlerinine ba lamas gerekti i inanc Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan sorular na Ya ar Kemal ise ok de erli cevaplar ile kar l k vermektedir.Kesinlikle Ya ar Kemal e ba lanmadan nce bu kitap iyi bir ekilde hazmedildikten sonra yazar n eserlerinine ba lamas gerekti i inanc n olu turdu


 5. Orcun Orcun says:

  Ya ar Kemal kendi hayat n bir roman gibi anlat yor kitab n ba lar nda Okurken ok etkileniyor ve nas l Ya ar Kemal oldu unu anl yorsunuz.Bu arada T rkiye nin yak n tarihi ve k rsal ya ama da retiyor.Alt n izip not ald m yerler D g c n yitiren insan n hi umudu olur mu Umut, d g c n n yaratt ve insano lunun sahip oldu u en b y k de erlerden birisi de il mi Do du um bu T rkmen k y nde bizi K rt diye hi ayr saym yorlard Biz de kendimizi onlardan hi ay rm yorduk B t n k yl Ya ar Kemal kendi hayat n bir roman gibi anlat yor kitab n ba lar nda Okurken ok etkileniyor ve nas l Ya ar Kemal oldu unu anl yorsunuz.Bu arada T rkiye nin yak n tarihi ve k rsal ya ama da retiyor.Alt n izip not ald m yerler D g c n yitiren insan n hi umudu olur mu Umut, d g c n n yaratt ve insano lunun sahip oldu u en b y k de erlerden birisi de il mi Do du um bu T rkmen k y nde bizi K rt diye hi ayr saym yorlard Biz de kendimizi onlardan hi ay rm yorduk B t n k yl yle akraba gibiydik Ya ar Kemal ve Orhan Kemal in stanbul plan araba alacak i ine sebze dolduracak mahalle mahalle dola p satacakt k Orhan, sen g l s n, diyordu, arabay sen s rersin, ben de ba r r m, ge inir gideriz Ben romanlar m , sen hikayelerini yazars n Belki yazd klar m zdan da para kazan r z Bat k lt r n z msemek ba ka, bat k lt r n n maymunu olmak ba ka ince memed roman i inben bu romana ad m koymayaca m Neden nk ben bu roman para i in yazd m stelik de ayda Benim iyi romanlar m bundan sonra yaz lacak Ac mdan lsem de bu romana ad m koymam, ba ndaki ukurova betimlemesini de karmam Zilli Kurt hikayesi u ya am hikayemi Zilli Kurt hikayesiyle bitireyim Do u Anadoluda koyun s r lerine, koyun damlar na k n ac kan kurtlar girer, koyunlara sald r rlar, bir koyunu al p g t rmezler, b t n bir s r y s r rlar, yaralarlar, par alarlar ka arlar Kurdun di lerince yaralanm koyunlar iflah olmaz, l rlermi eninde sonunda te b yle k ye kurt girdi inin sabah k yl ler atlan rlar, kurtlar n ard na d erlermi Kurdu, kurtlar yakalay nca fiske bile vurmazlar, sa lam bir zincirle, kopmaz kiri le kurtlar n bo az na birer zil takar onlar b rak rlarm Kurtlar kurda ku a, hi bir canl ya, koyuna ke iye, e e e, danaya, hi bir yarat a yakla amazlar a lar ndan l rlermi te T rkiye Cumhuriyeti H k metleri de bu kurt metodunu k yl lerden renmi , her ho una gitmeyen insan n boynuna bir zil tak p b rak yordu Hakk m zda devlet etmi ferman Ferman Padi ah n da lar bizimdir


 6. Yasin Çetin Yasin Çetin says:

  Ac lar, kederler, st raplar ayd n bir solcunun mukadderat Ruslardan ka an Vanl ahali, sava n st rab n n s zlerde ya ayan hali ukurova da do ar nce Memed in yazar Ya ar Kemal, ocuklu u mutluluk ve ac larla ge er ocuklu u s zl edebiyat n i inde ge er, a klar , ozanlar dinler sonunda kendi de A k Kemal olur Adana ya s r lm olan ayd nlar Abidin Dino, Arif Dino vs tan r, onlar dinler ve onlar n nerdiklerini veya temin ettiklerini okur Bir solcudur art k hem de etkin bir Ac lar, kederler, st raplar ayd n bir solcunun mukadderat Ruslardan ka an Vanl ahali, sava n st rab n n s zlerde ya ayan hali ukurova da do ar nce Memed in yazar Ya ar Kemal, ocuklu u mutluluk ve ac larla ge er ocuklu u s zl edebiyat n i inde ge er, a klar , ozanlar dinler sonunda kendi de A k Kemal olur Adana ya s r lm olan ayd nlar Abidin Dino, Arif Dino vs tan r, onlar dinler ve onlar n nerdiklerini veya temin ettiklerini okur Bir solcudur art k hem de etkin bir solcu, Adana da sol faaliyetlerin i inde yer al r Bu tercihi Adana dan ayr ld 1950 51 y l na kadar ba na b y k dert a ar Hem polis hem de ahali onun rahat bir nefes almamas i in elinden geleni yaparlar Yan na yana an herhangi biri an nda Rus ajan damgas yer Halk n lin giri imlerinden son anda kurtulur art k bu diyardan gitme vakti gelmi tir stanbul a gitmeyi ba ar r ama bir s re sefil hayat ya amaya devam eder Sonunda arkada lar arac l yla gazetede al maya ba lar, ba ar l r portajlar yapar nce Memed roman da tefrika halinde burada yay nlan r Ya ar ismini polis takibine tak lmamak i in kullan r, ayet nce Memed in yay nlanmamas i in savc elinde geleni yapar Asl nda Ya ar Kemal in pe ini 1971 e kadar rahat b rakmazlar, ki bu tarihte han m ile beraber hapis yatar te bu kitap kendi hayat n b y l dili ile anlat r, lkenin durumu hakk ndaki d ncelerine yer verir ve yazarl n n s rlar na bir pencere a ar


 7. Selçuk Altun Selçuk Altun says:

  222 Okudu um en s r kleyici ya am yk s bir zya am yk s Alain Bosquet sormu , Ya ar Kemal s ylemi


 8. НОХЧО НОХЧО says:

  Muhte em bir kitap daha Ya ar Kemal i i yle bir hale getirmi ki, sorsan naber nas ls n ona bile destans bir ekilde cevap verecek herhalde Ne deyim marketten alacaklar listesi yazsa onu bile okurum slubuna kesinlikle s z yok Destans bir ey eserlerini t rk e okumayan Allah n frans z yazar bile epik epik diye say kl yor Ama Ya ar Kemal in bir taraf var ki neredeyse uana kadar okudu um eserlerde hissedilmiyor ve zellikle kendini anlatt kitapta O da genelinde din zelinde ise isla Muhte em bir kitap daha Ya ar Kemal i i yle bir hale getirmi ki, sorsan naber nas ls n ona bile destans bir ekilde cevap verecek herhalde Ne deyim marketten alacaklar listesi yazsa onu bile okurum slubuna kesinlikle s z yok Destans bir ey eserlerini t rk e okumayan Allah n frans z yazar bile epik epik diye say kl yor Ama Ya ar Kemal in bir taraf var ki neredeyse uana kadar okudu um eserlerde hissedilmiyor ve zellikle kendini anlatt kitapta O da genelinde din zelinde ise islam ister buna iyi taraf ile baks n ister k t mser her iki bak a s hakk d r bu topraklarda ya anan tecr beye bakarsak bu konu hakk nda neredeyse k r kesilmi sosyalizme gelince daha ebesinin k y s ndaki Castro selam veriyor ama kendi do du u topraklarda bildi i ey ise sadece birka epik s z Bu tuzlu Akdeniz suyunda y zdende hi mi tuzun tad n alamad n


 9. Bilgesu Kaya baydemir Bilgesu Kaya baydemir says:

  Biyografi ve otobiyografileri okumay ok severim Bir Ya ar Kemal hayran olarak, biyografi nitali indeki bu kitap da ok g zel, s km yor insan , hem sonra Ya ar kendini anlatm hi s k labilir miyiM.


 10. Seyla Seyla says:

  Bu bir ya am de il, bir destan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *