Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade Mustafa (Balyoz Raporları #3)

Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade

Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade Mustafa (Balyoz Raporları #3) ❰PDF / Epub❯ ☉ Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade Mustafa (Balyoz Raporları #3) Author Erhan Afyoncu – Polishdarling.co.uk Balyos raporlar n n Kanun d nemine ait ikinci k sm nda, ehz de Mustafa n n ld r lmesi ve bu durumun orduda meydana getirdi i fke b t n teferruat yla anlat lmaktad rVenedik el ileri, ayr ca Osmanl devl Balyos raporlar n Raporlarına Göre eBook ↠ n Kanun d nemine ait ikinci k sm nda, ehz de Mustafa n n ld r lmesi ve bu durumun orduda meydana getirdi i fke b t n teferruat yla anlat lmaktad rVenedik el ileri, ayr ca Osmanl devlet te kilat , yeni eriler ve acemio lanlar hakk nda geni a klamalar yapm lard r Yine Kanun ve R stem Pa a y analiz etmi , padi ah n o ullar hakk nda bilgi vermi , ayr ca H rrem Sultan ile Mahidevran Sultan aras Venedik Elçilerinin eBook Ó ndaki eki meyle ilgili duyduklar n raporlar na alm lard rEl iler, Osmanl mparatorlu u nun Avrupa devletlerine bak n analiz edip, Fransa ile ittifak n anlatm lard r Bu raporlarda teferruatl bir ekilde anlat lan bir di er hadise de Kanun ninran seferidir.


About the Author: Erhan Afyoncu

lk ve orta Raporlarına Göre eBook ↠ renimini do um yeri de olan Tokat ta g rd Gazi Osman Pa a Lisesini tamamlad ktan sonra y l nda Marmara niversitesi Atat rk E itim Fak ltesi Sosyal Bilgiler E itimi B l m ne ba lad y l nda mezun olup bir y l sonra ayn b l mde ara t rma g revlisi olarak al maya ba lad Y ksek lisans n Necati Efendi Tarih i K r m Rusya Sefaratnamesi tezi ile yap p, y l nda Venedik Elçilerinin eBook Ó Osmanl Devlet Te kilat nda Defterh ne i mire XVI XVIII Y zy llar tezi ile doktoras n tamamlad y l nda yard mc do entli e, y l nda do entli e, y l nda ise profes rl e y kseldi y l nda Fen Edebiyat Fak ltesi Tarih B l m ne ge i yapt y l nda Marmara niversitesi Fen Edebiyat Fak ltesi Tarih B l m ba kan yard mc s oldu y l nda televizyonunda Ge mi Zaman Elçilerinin Raporlarına Göre Kindle Ö Olur ki adl haftal k bir tarih program na kat lmaktayd Habert rk televizyonunda Murat Bardak ve Pelin Batu ile birlikte Tarihin Arka Odas adl bir tarih program yapt Ayr ca ilk say s May s da kan ancak May s de yay n hayat son bulan Habert rk Tarih dergisinde de pazar g nleri yazd Ayn derginin akademik koordinasyonu g revini de stlenmi ti y l nda Show TV de yay nlanan Muhte em Y zy l adl dizinin ilk sezonunda tarih dan manl n yapan Afyoncu, dizinin ikinci sezonunda tarih dan manl n b rakt Nisan tarihinde Cumhurba kan Abdullah G l taraf ndan, Atat rk K lt r, Dil ve Tarih Y ksek Kurumu Y netim Kurulu yeli ine getirildiHalen Bug n gazetesinde ar amba ve Pazar g nleri k e yaz lar yazmakta ve Tarihin Arka Odas na devam etmektedir.10 thoughts on “Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade Mustafa (Balyoz Raporları #3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Venedik Elçilerinin Raporlarına Göre Kanuni ve Şehzade Mustafa (Balyoz Raporları #3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *