کتاب تردید

کتاب تردید PDF ï Paperback

کتاب تردید [Ebook] ➣ کتاب تردید Author بابک احمدی – Polishdarling.co.uk نسبی نگری * نسبیت و فرهنگ * دنیای انسان دیگر *
سوفیست ها و شک آوران * خواست حقیقت از نگاه نیچه * بازی حقیقت از نگ نسبی نگری * نسبیت و فرهنگ * دنیای انسان دیگر * سوفیست ها و شک آوران * خواست حقیقت از نگاه نیچه * بازی حقیقت از نگاه فوکو * تأویل و نسبی نگری در فلسفه ی علم امروز * شک و یقین از نگاه ویتگنشتاین.


10 thoughts on “کتاب تردید

 1. فرشاد فرشاد says:

  کتاب تردید، نوشته ای در باب رویارویی دو گفتمان نسبی‌گرایی و خرد‌آیینی در جریان فلسفه است و در تلاش برای روشن کردن این مساله است که آیا آن‌گونه که نسبی‌گرایان می‌گویند هر سخن، دارای منش دوگانه است و حقیقتی که از راه تأویل آفریده می‌شود، یا آن‌طور که یک خردآیین عقیده دارد، در باب حقیقت تنها یک مساله وجود دارد: بودن یا نبودن.
  کتاب در یک فصل بسیار خواندنی از تقابل آرای سوفیست‌ها و افلاطون بحث می‌کند. سپس به بحث در باره مفهوم حقیقت از دیدگاه نیچه و فوکو میپردازد. همانطور که انتظار می‌رود، زبان اثر در توضیح آرا فوکو دچار پیچیدگی و تکلف می‌شود. در ادامه، احمدی از جایگاه تأویل و نقش هرمنوتیک در فلسفه پسامدرن صحبت میکند. بخش قابل توجهی از این فصل خواندنی در باب کتاب ساختار انقلاب‌های علمی از تامس کوهن و با تکیه بر یک رویکرد ضد پوزیتیویستی است. در فصل آخر، از نظرات وینگنشتاین در آخرین کتاب خود درباره یقین بحث می‌شود و اهمیت نقش زبان در ایجاد تمایز بین آرا وینگنشتاین و دکارت آشکار می‌شود.


 2. Mohammadreza Mohammadreza says:

  بغیر از بخش فوکو که متن دچار تکلف می شود مابقی کتاب به شدت خواندنی است و در مقاطعی لذت سراسر وجود را لبریز می کند


 3. Ali Ali says:

  برخی از آثار بابک احمدی هدیه ی بزرگی ست به ادب و فرهنگ و هنر ایران. اگرچه آثار او اغلب در زمینه های نقد و فلسفه است، اما در کار فیلم شناسی هم دستی به سزا دارد.


 4. محمدحسین محمدحسین says:

  پیچیدگی کلامی این کتاب آزاردهنده است؛ و البته به نظر من غیرضروری. شاید با بیان ساده‌تر، کتاب سودمندتری می‌شد.


 5. Mohamad Mohamad says:

  واقعا کتاب فوق‌العاده است
  در. درک و فهم ما از شناخت


 6. Sajad Sajad says:

  98ju9898


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “کتاب تردید

 1. فرشاد فرشاد says:

  کتاب تردید، نوشته ای در باب رویارویی دو گفتمان نسبی‌گرایی و خرد‌آیینی در جریان فلسفه است و در تلاش برای روشن کردن این مساله است که آیا آن‌گونه که نسبی‌گرایان می‌گویند هر سخن، دارای منش دوگانه است و حقیقتی که از راه تأویل آفریده می‌شود، یا آن‌طور که یک خردآیین عقیده دارد، در باب حقیقت تنها یک مساله وجود دارد: بودن یا نبودن.
  کتاب در یک فصل بسیار خواندنی از تقابل آرای سوفیست‌ها و افلاطون بحث می‌کند. سپس به بحث در باره مفهوم حقیقت از دیدگاه نیچه و فوکو میپردازد. همانطور که انتظار می‌رود، زبان اثر در توضیح آرا فوکو دچار پیچیدگی و تکلف می‌شود. در ادامه، احمدی از جایگاه تأویل و نقش هرمنوتیک در فلسفه پسامدرن صحبت میکند. بخش قابل توجهی از این فصل خواندنی در باب کتاب ساختار انقلاب‌های علمی از تامس کوهن و با تکیه بر یک رویکرد ضد پوزیتیویستی است. در فصل آخر، از نظرات وینگنشتاین در آخرین کتاب خود درباره یقین بحث می‌شود و اهمیت نقش زبان در ایجاد تمایز بین آرا وینگنشتاین و دکارت آشکار می‌شود.


 2. Mohammadreza Mohammadreza says:

  بغیر از بخش فوکو که متن دچار تکلف می شود مابقی کتاب به شدت خواندنی است و در مقاطعی لذت سراسر وجود را لبریز می کند


 3. Ali Ali says:

  برخی از آثار بابک احمدی هدیه ی بزرگی ست به ادب و فرهنگ و هنر ایران. اگرچه آثار او اغلب در زمینه های نقد و فلسفه است، اما در کار فیلم شناسی هم دستی به سزا دارد.


 4. محمدحسین محمدحسین says:

  پیچیدگی کلامی این کتاب آزاردهنده است؛ و البته به نظر من غیرضروری. شاید با بیان ساده‌تر، کتاب سودمندتری می‌شد.


 5. Mohamad Mohamad says:

  واقعا کتاب فوق‌العاده است
  در. درک و فهم ما از شناخت


 6. Sajad Sajad says:

  98ju9898


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *