Còisir Nan GunnaCòisir Nan Gunna This Novel Is Part Of The Aiteal Series And Is A Fantastic First Book From Anndra Dunn Set In The Second World War, It Gives A Deeply Researched View Of The War From Young Island Men S PerspectiveIs E A Th Ann, Agus Tha An Cogadh Ann An E Rpa A Dol Gu L Idir, Le Airmean Hitler A D Anamh Ionnsaigh Air Gach D Thcha Agus Feum Aig Breatainn Agus An Fhraing Seasamh Nan Aghaidh Uill, Sin A Shaoil Uilleam MacLe Id Nuair A Chaidh E Don Arm, Co Dhi Anns An Fhraing Chan Eil C Il A Tachairt, Agus Chan Eil Ann An Cogadh Uilleam Ach S Irdseantan Fiadhaich, Bully Beef A Mach A Tionaichean, A Seasamh Faire Ann An Trainnse Airson Uairean A Th De Fada Agus Sabaid Ghoirid Gheur Bho M Gu M

10 thoughts on “Còisir Nan Gunna

  1. says:

    Nuair a dh ineadh e a sh ilean, ch theadh e an toll cearbach dubh dearg ann am broilleach a Ghearmailtich Cho g s a bha e Am b e mort a bha ann Smaoinich e air na poidhleatan aig sti irean na hurricanes a bhiodh a dol os an cionn gach latha Bha e na b fhasa dhaibhsan Cha robh aca ach pl anaichean an n mhaid a sgrios, agus dh fhaodadh na daoine faighinn a mach asta, fi s Neo d mu dheidhinn gunnairean an artillaraidh, neo air long cogaidh Chan fhaiceadh iadsan fi s an targaid acNuair a dh ineadh e a sh ilean, ch theadh e an toll cearbach dubh dearg ann am broilleach a Ghearmailtich Cho g s a bha e Am b e mort a bha ann Smaoinich e air na poidhleatan aig sti irean na hurricanes a bhiodh a dol os an cionn gach latha Bha e na b fhasa dhaibhsan Cha robh aca ach pl anaichean an n mhaid a sgrios, agus dh fhaodadh na daoine faighinn a mach asta, fi s Neo d mu dheidhinn gunnairean an artillaraidh, neo air long cogaidh Chan fhaiceadh iadsan fi s an targaid aca Cha bhiodh ann ach figear air mapa, neo puing combaist S d cha gum faiceadh iad b ta bho m gu m, ach an teis meadhan a chath chan fhaiceadh iad c il ach st ilinn taobh a staigh am b ta fh in Bha e nas coltaiche ri obair factaraidh na mort, nach robh Ach an robh sin dha r ribh na b fhe rr Dh fhaodadh gunnair le biast de howitzer ceudan de dhaoine a mharbhadh le slige neo dh Dh fhaodadh gunnairean air long cogaidh barrachd a mharbhadh le aon slige Nach deach m lteach a bh thadh nuair a chaidh longan cogaidh fodha anns a Chogadh Mh r Ged a bha blas searbh ann am beul Uilleim nuair a chuimhnicheadh e air a Ghearmailteach bhochd ud agus a nis, na chuimhne, bha an aon aghaidh air ri Seonaidh Ailig bhon taigh feumaidh nach robh e cho dona ri bhith a marbhadh nam m ltean aig an aon m Seadh, bha seans aig an fhear marbh sabaid air ais nam biodh e air a bhith na bu shlaodaiche, dh fhaodadh an Gearmailteach a bhith air a mharbhadh san Neo s d cha nach e a pheilear san a rinn an cron bha dusan eile air a phatrol agus iad uile a losgadh Ach, smaoinich Uilleam, cha robh c il a mhath smaoineachadh mar sin Dh amas e air an duine agus theannaich e an trigear, ghabh e breab a ghunna, agus dh obraich e am bolt, cho r idh agus milis ri c il a rinn e ann an tr anadh.Agus bha e air aoibhneas fiadhaich fhaireachdainn nuair a chunnaic e toradh a pheileir Cha b urrainn dha sin icheadh B e a chiad fhaireachdainn aige toileachas agus riarachd gun robh e air an targaid a bualadh, mar shealgair a marbhadh fiadhair an d rna l imh, tha a Chiad Chogadh ag irigh cho rd ann an cuimhne eachdraidheil nan G idheal gur d cha, aig amannan, gun d ochuimhnicheadh tu gun robh an D rna Cogadh a cheart cho cudromach air an l imh eile, s tric a bhios cuimhne eachdraidheil an t saoghail mh ir a ruith seachad air Bl r na Frainge agus toiseach an D rna Chogaidh air fronta an iar thachair a ch is cho luath s nach bi m ran ga r dh mu deidhinn tha an leabhar seo aig Anndra Dunn ag obair an aghaidh an d chomhair seo.a dh aindeon cuid de shabaidean goirid, tha an leabhar fh in a gluasad gl shlaodach s i pr omh fhaireachdainn na nobhaile br th ag irigh tha fios aig an leughadair co dhi air mar a thionndaidheas an iomairt air fad a mach fi s mura h eil air eachdraidh an 51st Highland Division fh in tro l ithean fada de dh fheitheamh agus an uair sin de mh irdseadh tha an teanntachd a f s is a f s gus, mu dheireadh thall, am bris i.chan eil cogadh lainn, agus tha an d igh sam bi Dunn ga eastataigeachadh mar a n leabhar sam bith air cogadh a coiseachd gu faiceallach air an loidhne chaol a dh aithnicheas an d chuid br idealachd a chogaidh agus fh irneart gun adhbhar, ann an d igh a tharraing agus a bhe ghlac m idh

  2. says:

    Eachdraidh bhr nach nan saighdearan Gaidhealach aig St Valery, ach chithear an seo cuideachd an c irdeas eatarra, bhachdas is tachartasan ne nach Feallsanachd agus fealla dh an l ib a ch ile Is t fheuch e a leughadh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *