Une fantaisie du docteur OxUne fantaisie du docteur Ox Une Fantaisie Du Docteur Ox Download Author Jules Verne Nature Explore.eu Tra Il 1964 E Il 1969, I Due Pi Grandi Autori Italiani Per I Ragazzi, Grazia Nidasio E Mino Milani, Si Unirono Per Interpretare Il Dottor Ox, Di Jules Verne, Creando Un Opera Originale, Intelligente, Appassionante E Ironica, Che Gi Anticipava La Moda Steampunk Chi Lo Leggeva Sul Corriere Dei Piccoli Non L Ha Dimenticato, E Lo Ha Cercato Fino Ad Oggi.

10 thoughts on “Une fantaisie du docteur Ox

 1. says:

  Flandre da Quiquendone isimli k k, hayali bir kentte ge en hikaye, Dr Ox isimli fizyolojistin asistan Ygene ile birlikte s zde kenti ayd nlatma projeleri ad alt nda y r tt gizli bir deneyi konu al yor Quiquendone halk y zy llar boyu bir arada sakin ve huzurlu bir hayat s rd rm lerdir yle ki kimsenin kimseye eli kalkmam , bir k t s z s ylenmemi , insanlar birbirlerine seslerini dahi y kseltmemi lerdir Halk n g venli ini sa lamaya y nelik meslekler hala vard r lakin huzuru, g venli i sa lamak ad na kendilerine pek bir g rev d mez Her ey yerli yerindedir, lkenin ba ndakilerin dahi hi bir ekilde de i iklik yapmak ya da g revleri boyunca radikal kararlar almak zorunda kalmazlar.Bir g n Dr Ox ad nda bir bilim adam ortaya kar ve Ouiquendone kentini ayd nlatmak i in bir proje y r tmek istedi ini, bu proje ile alakal gereken sermayeyi bizzat kendi cebinden kar layaca n beyan eder Kentin ileri gelenleri her ne kadar bu talebe a rsalar da Dr Ox a gayesinde imkan tan rlar ve bu talebini kabul ederler Bu noktadan sonra Dr Ox ve asistan kollar s var ve kobaylar na Quiquendone halk kavu u...

 2. says:

  This is a lighter and humorous piece than is Verne s wont, featuring a somnolent Flemish town which is stirred up by the mysterious Dr Ox s secret gas, which has an effect somewhat like the mind altering signal in The Iron Duke.My edition was illustrated charmingly by Pene du Bois and is printed, inexplicably, sideways to the ...

 3. says:

  ocuklu umun yazar , beni kitap denen b y yle tan t ran, kitaplar n n k sa versiyonlar n bir g nde bitirip herg n s n f n k t phane kolu ba kan n n ba na ek iyip yeni bir kitab n ald m Jules Verme ile y llar sonraki bu kar la mamdan da memnun ayr ...

 4. says:

  O kadar e lenceliydi ki ok g ld m Tamamen sakin, a rkanl bir kentten bahsediyor kitap Quiquendone Misal, insanlar ancak 10 y lda evlenebiliyor, ok do al bu onlara g re.Var n, u al nt dan anlay n Bu ki ilerin nab zlar n l t n z m Y z kere Nab z ortalamas ka olarak saptand Dakikada elli bile de il Anlay n art k bir y zy ld r arabac lar n k fretmedi i, birbirlerine s v psaymad , atlar n huysuzlanmad , k peklerin s rmad , kedilerin t rmalamad , k sacas tart man n g lgesine bile rastlanmayan bir kent bu Sulh ceza mahkemelerinin bile t m bir y l i olmad i in al mad bir kent Ne sanat n ne de i in, hi ama hi bir eyin co ku yaratmad birkent Y z y ld r, hi bir zapt n tutulmad , jandarmalar n laf olsun diye ortal kta dola t bir kent Uzun s z n k sas , y z y ld r ne bir yumru un ne de bir tokad n at ld bir kent Bu b yle devamedemez, t m bunlar de i tirece iz, anl yorsunuz de il mi stat Yg ne Doktor Ox bunu de i tirmek ...

 5. says:

  Orta okul seviyesi ama ok g zel yaff Ger ekten o g nlere gittim O doyum olmaz gizem havas varya i te o yav olay zetliyorum s k durun.Bir kasaba var Sessiz sakin huzur dolu bir kasaba.y llardan nesillerden beri en ufac c k bir asayi sorunu bile olmam Herkes eker, iyi kalpli ve yard msever.Buraya bir bilim adam geliyor Ad kitab n ad ndan da anla labilece i gibi Dr Ox.Dr Ox un bu irin kasaba i in bir teklifi var Kasabaya bir ayd nlatma sistemi kuracak B ylece geceleri dahi kasaba l l olacak Hem stelik Dr Ox bu i i besbedava yapacak G n m z n do algaz gibi b t n hanelere, elbette once devlet dairelerine birer hat d necek ve bu hatlardan bas lan Okshidrik gaz evlerde, sokaklarda, heryerlerde yanacak ve kasabay ayd nlatacak Kalplerinde hi k t l k olmayan bu insanlar bu yard m teklifini hemen Kabul ediyorlar ve Dr ba l yor al maya Yan nda bir de asistan yla.Tesisat i leri bitiyor ve bu de i ik gaz ehre verilmeye ba l yor Ve o g nden itibaren insanlar yava yava delirmeye ba l yorlar Heryerde kavgalar duellolar kmaya ba l yor Bu d nya iyisi halk ufaktan s y rmaya ba l yor Hatta ve hatta tarihte bir ilk, yan kasabaya sava ilan ediliyor Ve g n n sonunda Bu Dr Ox un ...

 6. says:

  3.8 5Yorumu i in

 7. says:

  3,5 G zel ve alt metni sa lam bir hikayeydi

 8. says:

  Quiquendone is a self sufficient land of barley sugar and whipped cream Already, I am hungry, and happy Gloriously, this state of affairs was to continue throughout A Fantasy of Dr Ox.Jules Verne is the author who catapulted me into a certain type of book, when, very young, I gobbled up Journey to the Centre of the Earth, Around the Moon, and From the Earth to the Moon in a weekend, and then everything else I could find of his in the weeks shortly afterwards I have read Journey to the Centre of the Earth annually since this time, and I enjoy it every year I am, then, a confessed adorer of J Verne, and so to happen upon this little novella of a thing today was something that all but made me jump up and down with excitement The premise is straightforwards a sleepy, peaceful small town is to be experimented upon by Dr Ox and his assistant It isn t at all long until the lazy Utopia explodes in frenzied, hilarious behaviou...

 9. says:

  ocukken okuduklar m saymazsak epeydir okumad m ve hakk nda ne hissetti imi hat rlamad m bir yazar Jules Verne Bu y zden okurken biraz heyecanl yd m.Kitab , zellikle yazar n d nme eklini ok ok sevdim Okurken yle ok g ld m ve mutlu oldum ki anlatamam.Biliyorum ama g ld rmek de il asl nda O kadar g zel noktalara ve insan zay fl klar na de iniyor ki ders karmamak s z konusu bile de il Ama bunun yan nda slubunun etkisini hissetmemek olmazd.Asl nda akl mda olandan ok fa...

 10. says:

  lkemizde de deney yapan Doktor Ox lar var

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *