П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана


10 thoughts on “П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана

 1. Andrey Andrey says:

  1 2 3 , 4 5 ,


 2. Darko Ilin Darko Ilin says:

  Veoma domi ljat i inovativan tekst sa interesantnim pristupom problemima koji su deo ivota svih nas Iako nisu svih pet pri a iste dubine i kvaliteta, zajedno ine celinu koju je nemogu e lo e rangirati.


 3. Ibrahim Ibrahim says:

  RUS , , , ,RUS , , , ,,AZE Tam ad Pindostan n siyasi piqmeyl rinin vida n m l ri kimi olan P5 , Viktor Pelevinin 2008 ci ild n r olunan q sa hekay l r toplusudur Topluya Oxuyan kariatidl r zal , Xufu timsah n n yeml nm si , Nekroment , Fridman f zas v Assasin adl s rl r daxildir Na irl rin v m t x ssisl rin fikrinc , hekay l rin h r biri m asir reall qlar v probleml r haqq ndad r H r bir d bi n mun , Rusiya c miyy tinin son ill r m ruz qald ictimai d yi iklikl ri ideal ks etdirir Ad nda yer alan siyas s z is tamamil simvolik olub, birba a siyas tl bir o q d r d laq l nmir Amma bilm k olmur, b z n b zi yerl ri ikinci d f t krar n oxuyanda, eyni s zl rin v c ml l rin nec d f rqli ideyan t rd y n n ahidi olursanQ saca olaraq hekay l rin h r biri haqq nda fikirl rim Oxuyan kariatidl r zal Bu hekay olduqca f ls fidir Oliqarxlar v y ks k v zif li m murlar n n z rd tutulan m xsusi fahi l r v fahi xana fon kimi istifad olunaraq, postsovet d vr n n c miyy ti t nqid edilir Bir birin diametral m vqed ks t r fl rd yerl dirilmi iki sas b dii q tb n qt si d v d ll yi il dialoqlar v oliqarx v m murlar n qad nlar istehlak etm si maraql alar yarad b Hekay ox orijinald r sas q hr man Lena, d v d ll kl rind n haz rlanan x susi narkotik madd ni istehlak ed r k, onlar n d nyas na d r v h min paralel al md h yat n m nas n , ya ad absurd d nyadan qa ma n yollar n m zakir edir oras ndad r ki, hans sa k nar t sir g r , Lenada d v d ll yinin di isin xas olan instinkt c tl m sonras erk yin ba n yem k instinkti oyan r v h r ey t yinat ndan k nara x rXufu timsah n n yeml nm si sl Pelevin saya hekay kimi qiym tl ndirm k olar Ortada adekvat b dii s jet v ideya yoxdur Sonda da he n yi tam anlamaq olmur Sehrbaz obraz ndan m yy n t nziml yici kimi istifad ed r k, yaz Fransan n k m yi il m mk ns z hvalatlar q sa h cm s d r b v Rusiya reall qlar n s rreal formaya sal b Birc onu ba a d d m ki, Pelevin i i olan d nyalar , reall qla x yal d nyas n eyni ey kimi t qdim edib la s jet d bunun n m ht m uy unla d r l b Nekroment Bu hekay ni daha ox h quq m hafiz sisteminin timsal nda r v txorlu un v o urlu un t nqdini kimi ba a d d m z m kda lar n q tl yetir n D vl t Yol Polisi general , gizlinc m ul oldu u bu m li il qurbanlar ndan uzanan polis d z ltm si, bir n v, yaz n n o rulanan haqlar n nec maddi t zah r evrildiyini ifad edir Mahiyy ti etibari il m vzu s rh d tan m r H r bir lk d o urluq v quldurluqla m ul olan d vl t m murlar v ya g c sahibl ri var Fridman f zas Olduqca maraql ideyaya sahib hekay c zbetm qanununa saslanan s jet x ttin malikdir Yad n zdad rsa, bir ara The secret olduqca populyarla m d Ham onun kitab n oxuyurdu, ham onun filmini izl yirdi G n m zd bu bir q d r f rqli m cra qazansa da, h l d aktuald r Bu qanuna sas n, fikirl r realla r, ideyalar bir birini c zb edir Ba qa s zl , g r k insan z beynind yax eyl r haqq nda d ns n ki, ba na da yax eyl r g lsin Viktor Pelevin d , Rusiyada varlanan miqrant oliqarx n timsal nda, bir n v, bu ideyaya hekay h sr edib Pul vasit si il pul ld etm k ist y n obraz m z n h yat hekay si sonradan elmi rhl r vasit si il spekulyativ xarakterli elmi fantastikaya evrilir Bunu n yins t nqidi kimi qiym tl ndirm k d zg n olmazd Bu m qam daha ox maraql v m r kk b manipulyasiya v t x yy l m hsuludur Hekay olduqca yaddaqal c xarakter sahibdir Yen d yaz lm c ml l rin arxas nda di ini a ardan yaz n g rm k olur O, sanki, deyir s n can , niy bel eyl r inan rs n z Assasin Toplunun son hekay sini is , Pelevin z n c nn tin sakinl ri adland rd qlar terror ulara h sr edib slamda yer alan m vhumat v xurafatlardan t rkib elementi kimi istifad ed r k, orta srl r q d rki v orta srl r d vr n n Xa xa il r v Assasinl r kimi tan td rd x susi tip killerl r h sr olunan b dii s jet in a edib Bu hekay d toplunun ilk hekay si kimi olduqca f ls fidir C nn td ki h ril r v Allah n b di m kafat kimi m vzular vasit si il , indiki d nyada ya ayan b zi quldurlar n absurd d y rl ri v fikrirl ri t nqid olunub


 4. Fellini Fellini says:

  5 5don t like,, , .


 5. Borko Borko says:

  Iako Peljevin ne ume da zaka e,ova zanimljiva i jedinstvena zbirka ima bolje i lo ije sastavne delove itaju i prvu pri u bio sam isto odu evljen koliko i razo aran tre om,zbunjen etvrtom i vra en u ivot petom Sve u svemu, neizostavna stanica kroz fenomenalan univerzum satkan Peljevinovim perom Kao i sva ostala njegova dela,moraju se pro itati i moraju neminovno dota i onoga koji ih ita,na ovaj ili onaj na in.


 6. Mike Peleah Mike Peleah says:

  5 , 2008Empire V , S.N.U.F.F Batman Apollo, ,, , .


 7. Eugene Eugene says:

  , , , .


 8. Yana Basargina Yana Basargina says:

  .


 9. Ivan Ivan says:

  , .


 10. Арсений Арсений says:

  must read , , , .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана

 1. Andrey Andrey says:

  1 2 3 , 4 5 ,


 2. Darko Ilin Darko Ilin says:

  Veoma domi ljat i inovativan tekst sa interesantnim pristupom problemima koji su deo ivota svih nas Iako nisu svih pet pri a iste dubine i kvaliteta, zajedno ine celinu koju je nemogu e lo e rangirati.


 3. Ibrahim Ibrahim says:

  RUS , , , ,RUS , , , ,,AZE Tam ad Pindostan n siyasi piqmeyl rinin vida n m l ri kimi olan P5 , Viktor Pelevinin 2008 ci ild n r olunan q sa hekay l r toplusudur Topluya Oxuyan kariatidl r zal , Xufu timsah n n yeml nm si , Nekroment , Fridman f zas v Assasin adl s rl r daxildir Na irl rin v m t x ssisl rin fikrinc , hekay l rin h r biri m asir reall qlar v probleml r haqq ndad r H r bir d bi n mun , Rusiya c miyy tinin son ill r m ruz qald ictimai d yi iklikl ri ideal ks etdirir Ad nda yer alan siyas s z is tamamil simvolik olub, birba a siyas tl bir o q d r d laq l nmir Amma bilm k olmur, b z n b zi yerl ri ikinci d f t krar n oxuyanda, eyni s zl rin v c ml l rin nec d f rqli ideyan t rd y n n ahidi olursanQ saca olaraq hekay l rin h r biri haqq nda fikirl rim Oxuyan kariatidl r zal Bu hekay olduqca f ls fidir Oliqarxlar v y ks k v zif li m murlar n n z rd tutulan m xsusi fahi l r v fahi xana fon kimi istifad olunaraq, postsovet d vr n n c miyy ti t nqid edilir Bir birin diametral m vqed ks t r fl rd yerl dirilmi iki sas b dii q tb n qt si d v d ll yi il dialoqlar v oliqarx v m murlar n qad nlar istehlak etm si maraql alar yarad b Hekay ox orijinald r sas q hr man Lena, d v d ll kl rind n haz rlanan x susi narkotik madd ni istehlak ed r k, onlar n d nyas na d r v h min paralel al md h yat n m nas n , ya ad absurd d nyadan qa ma n yollar n m zakir edir oras ndad r ki, hans sa k nar t sir g r , Lenada d v d ll yinin di isin xas olan instinkt c tl m sonras erk yin ba n yem k instinkti oyan r v h r ey t yinat ndan k nara x rXufu timsah n n yeml nm si sl Pelevin saya hekay kimi qiym tl ndirm k olar Ortada adekvat b dii s jet v ideya yoxdur Sonda da he n yi tam anlamaq olmur Sehrbaz obraz ndan m yy n t nziml yici kimi istifad ed r k, yaz Fransan n k m yi il m mk ns z hvalatlar q sa h cm s d r b v Rusiya reall qlar n s rreal formaya sal b Birc onu ba a d d m ki, Pelevin i i olan d nyalar , reall qla x yal d nyas n eyni ey kimi t qdim edib la s jet d bunun n m ht m uy unla d r l b Nekroment Bu hekay ni daha ox h quq m hafiz sisteminin timsal nda r v txorlu un v o urlu un t nqdini kimi ba a d d m z m kda lar n q tl yetir n D vl t Yol Polisi general , gizlinc m ul oldu u bu m li il qurbanlar ndan uzanan polis d z ltm si, bir n v, yaz n n o rulanan haqlar n nec maddi t zah r evrildiyini ifad edir Mahiyy ti etibari il m vzu s rh d tan m r H r bir lk d o urluq v quldurluqla m ul olan d vl t m murlar v ya g c sahibl ri var Fridman f zas Olduqca maraql ideyaya sahib hekay c zbetm qanununa saslanan s jet x ttin malikdir Yad n zdad rsa, bir ara The secret olduqca populyarla m d Ham onun kitab n oxuyurdu, ham onun filmini izl yirdi G n m zd bu bir q d r f rqli m cra qazansa da, h l d aktuald r Bu qanuna sas n, fikirl r realla r, ideyalar bir birini c zb edir Ba qa s zl , g r k insan z beynind yax eyl r haqq nda d ns n ki, ba na da yax eyl r g lsin Viktor Pelevin d , Rusiyada varlanan miqrant oliqarx n timsal nda, bir n v, bu ideyaya hekay h sr edib Pul vasit si il pul ld etm k ist y n obraz m z n h yat hekay si sonradan elmi rhl r vasit si il spekulyativ xarakterli elmi fantastikaya evrilir Bunu n yins t nqidi kimi qiym tl ndirm k d zg n olmazd Bu m qam daha ox maraql v m r kk b manipulyasiya v t x yy l m hsuludur Hekay olduqca yaddaqal c xarakter sahibdir Yen d yaz lm c ml l rin arxas nda di ini a ardan yaz n g rm k olur O, sanki, deyir s n can , niy bel eyl r inan rs n z Assasin Toplunun son hekay sini is , Pelevin z n c nn tin sakinl ri adland rd qlar terror ulara h sr edib slamda yer alan m vhumat v xurafatlardan t rkib elementi kimi istifad ed r k, orta srl r q d rki v orta srl r d vr n n Xa xa il r v Assasinl r kimi tan td rd x susi tip killerl r h sr olunan b dii s jet in a edib Bu hekay d toplunun ilk hekay si kimi olduqca f ls fidir C nn td ki h ril r v Allah n b di m kafat kimi m vzular vasit si il , indiki d nyada ya ayan b zi quldurlar n absurd d y rl ri v fikrirl ri t nqid olunub


 4. Fellini Fellini says:

  5 5don t like,, , .


 5. Borko Borko says:

  Iako Peljevin ne ume da zaka e,ova zanimljiva i jedinstvena zbirka ima bolje i lo ije sastavne delove itaju i prvu pri u bio sam isto odu evljen koliko i razo aran tre om,zbunjen etvrtom i vra en u ivot petom Sve u svemu, neizostavna stanica kroz fenomenalan univerzum satkan Peljevinovim perom Kao i sva ostala njegova dela,moraju se pro itati i moraju neminovno dota i onoga koji ih ita,na ovaj ili onaj na in.


 6. Mike Peleah Mike Peleah says:

  5 , 2008Empire V , S.N.U.F.F Batman Apollo, ,, , .


 7. Eugene Eugene says:

  , , , .


 8. Yana Basargina Yana Basargina says:

  .


 9. Ivan Ivan says:

  , .


 10. Арсений Арсений says:

  must read , , , .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *