ماندن در وضعیت آخرماندن در وضعیت آخر Ose Ati Se OK Je Nastavak Harisove Knjige Ja Sam OK, Ti Si OK Psihopolis, Koja Je Postigla Planetarni Uspeh Prevedena Na Tridesetak Jezika, Objavljena U Dvadeset Miliona Primerak Tomas Haris, Poznati Ameri Ki Transakcioni Analiti Ar Zajedno Sa Erikom Bernom Postavio Je Temelje Transakcione Analize TA , Mo Ne Psihoterapijske Tehnike Koja Poma E Ljudima Da Bolje Razumeju Sebe, Druge I Svet Knjigu Ose Ati Se OK Tomas Haris Je Napisao Zajedno Sa Suprugom Ejmi Bjork Haris, Transakcionom Analiti Arkom Koja Je I Najzaslu Nija Za Nastanak Ove Knjige, Koja Je Ranije Kod Nas Objavljivana Pod Naslovom Ostati OK Kako Da Odrastemo I Iznutra Kako Da Na A Svest Funkcioni E Ovde I Sada Kako Da Uspostavimo I Zadr Imo Ose Anje Samopo Tovanja I Samoprihvatanja Kako Se Na A Pro Lost Odra Ava Na Na E Unutra Nje Dijaloge Kako Da I Zaista Budemo OK Shvatanjem I Usvajanjem Pet Osnovnih Pravila Transakcione Analize, Svako Mo E Nau Iti Da Upravlja SobomDr Aleksandra Bubera, Transakcioni Analiti Ar I Psihijatar

10 thoughts on “ماندن در وضعیت آخر

 1. says:

 2. says:

  .

 3. says:

 4. says:

  .

 5. says:

  .

 6. says:

  TA

 7. says:

  .

 8. says:

  Not as good as I m OK You re OKThis had less of theory andof anecdotes Also a long read like its predecessor but demands less attention.I wanted to read this as a follow up on I m OK You re Ok Not as good as the previous book but not a wastage of time either.Quotes from the book Hell is a place where no one believes in solution anyWhen you know what others do not, you must carry the burden of insight alone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *