Aija

Hardcover Å Aija MOBI ï


Aija ➜ [KINDLE] ❆ Aija By Jānis Jaunsudrabiņš ➦ – Polishdarling.co.uk Trilo ijas centr m lest ba K da t ir, pasaules skaist k j ta Vai t ap em k staru gredzens, k to jaun bas j sm un romantisk pacil t b izsap ojis J nis Vai t sp j pacelt vai gremd t Autors psiholo iski Trilo ijas centr m lest ba K da t ir, pasaules skaist k j ta Vai t ap em k staru gredzens, k to jaun bas j sm un romantisk pacil t b izsap ojis J nis Vai t sp j pacelt vai gremd t Autors psiholo iski smalki r da likten gas m lest bas rado o un posto o sp ku.

 • Hardcover
 • 222 pages
 • Aija
 • Jānis Jaunsudrabiņš
 • Latvian
 • 01 February 2019
 • 9984369552

About the Author: Jānis Jaunsudrabiņš

Prozai is, dramaturgs, dzejnieks un gleznot js J nis Jaunsudrabi dzimis Neretas pagasta kalpu imen , agri zaud jis t vu Jaun b s cis interes ties par glezniec bu, no gada m c jies V Bl ma z m anas un glezno anas skol R g , papildin jies Minhen un Berl nes Levina Funkes akad mij gad vi paraksta t saukto dekadentu grupas manifestu un ir izdevuma Pret Sauli redaktors No gada vi kop ar imeni dz vo Burtnieku nam M lgr v , kur var netrauc ti nodarboties ar literat ru gad Jaunsudrabi kop ar imeni dodas b g u gait s uz Zieme kauk zu, p c atgrie an s Latvij dz vo galvenok rt P avi s No gada bijis Neatkar go m kslinieku vien bas biedrs, k ar t s pirmais priek s dis gad emigr jis uz V ciju, kur pavada m a nogali, tom r vi a darbi tiek izdoti ar Padomju Latvij Jaunsudrabi tulkojis latvie u valod K Hamsuna, B Kellerma a, G de Mopas na, de Kost ra darbus Apbalvots ar Triju Zvaig u ordeni , Amerikas latvie u apvien bas Kult ras fonda balvu un Pasaules Br vo latvie u apvien bas Tautas balvu gad nodibin ts J Jaunsudrabi a fonds, kas pie ir balvu par sasniegumiem latvie u proz gad rakstnieka biju aj dz vesviet Neretas pagasta Rieksti os iek rtots muzejs.10 thoughts on “Aija

 1. Ilze Folkmane Ilze Folkmane says:

  Es sti nesp ju v rdos iet rpt, cik oti man krita uz nerviem gandr z visi varo i, kuri gr mat bija att loti, tai skait ar galvenie person i J nis, kuram ac mredzot nav mugurkaula un vai gribassp ka, k ar Aija, kuru pats autors prec zi apraksta k gar gi trulu , nemaz nerun jot par cit m vi as burv gaj m pa b m Kaitino ie t li laikam ar bija mana liel k probl ma, jo es vienk r i nesp ju saprast, k p c katra otr sieviete bija ie rusies J n , kuru aprakstot man n k pr t vien gi v Es sti nesp ju v rdos iet rpt, cik oti man krita uz nerviem gandr z visi varo i, kuri gr mat bija att loti, tai skait ar galvenie person i J nis, kuram ac mredzot nav mugurkaula un vai gribassp ka, k ar Aija, kuru pats autors prec zi apraksta k gar gi trulu , nemaz nerun jot par cit m vi as burv gaj m pa b m Kaitino ie t li laikam ar bija mana liel k probl ma, jo es vienk r i nesp ju saprast, k p c katra otr sieviete bija ie rusies J n , kuru aprakstot man n k pr t vien gi v rds meek Olga ita vien gais sakar gais t ls, un t s da as vi as dienasgr matas lapas tad ar es las ju ar visliel ko aizraut bu, bet, protams, Olga vis st st sp l visai nenoz m gu lomu iet lo iski jaut t, k p c tad man ne iet d vaini tas, ka J nis iem l ja t du maitu pardon my French , k da bija Aija Pret o m lest bu mans sapr ts sti neprotest ja, jo bija skaidrs, ka ne jau Aiju J nis patie m m l, bet gan k du visnota mistisku t lu, ko pats sav pr t vi uzb ra p c t s vasaras, kad, ganos iedams, bija jaunaj meiten sam l jies Un p c tam jau par d j s tas moments, ka nav iesp jams iedomas samierin t ar visnota dr mo realit ti.Protams, velns nav tik melns, k es vi u obr d m l ju, jo Jaunsudrabi skaisti raksta un gr mat pav d da das interesantas domas, pie kur m var pakav ties Tom r, kad noliku gr matu mal , p r ema mani t da trunt ga emocion la p cgar a, kad saprotu, ka tikko esmu izlas ju ko t du, kam lab k vajadz ja likt mieru J atz st, lai gan citus Jaunsudrabi a darbus neesmu las jusi, kaut kad skat jos tv filmu Jaunsaimnieks un velns , p c kuras bija tie i t das pa as emocion las pa iras un murgi ar , ja nemaldos Varb t es un Jaunsudrabi vienk r i neeesam viens otram lemti

 2. Linda Celma Linda Celma says:

  P d joreiz t ds atvieglojums par galven varo a n vi bija Ann Kare in Laikam bija dom ts, ka tas izrais s lumu, bet man noteikti n tas tie m bija vien gais risin jums cilv kam, kur ir tik nepast v gs, ietekm jams un bez maz vai ar baudu auj, lai dz ve vi u sp rda ar k j m Bija peln jis

 3. Rinalds Einiks Rinalds Einiks says:

  V l nebiju tik oti v l jies, lai gr mata tr k beidzas.Aija tik oti iedom ga meitene, ka nav, iesp jams, aptvert, k is puisis J nis sp j iem l t t du meiteni tik oti, ka beig s bez mok m p rgrie v nas.Iesp jams, ka J nis ai iedom tajai m lest bai pret skaist ko meiteni klas b rn b bija tik oti notic jis, ka vairs nevald ja p r sevi visu m u, bet..Kategoriski n pret Aiju nelieku, bet nezinu, vai k dreiz b s v lme o p rlas t, vai p r irst t

 4. Elina Belova Elina Belova says:

  Cik b d gi ir m lest bu izstarot tuk um pavada visas trilo ijas da as.Gr mata atspogu o 20.gs s kuma dz vi Latvijas lauku s t s Interesanti uzzin t, k das bija to laiku ikdienas probl mas un cilv ku dz ves svar g kie jaut jumi V sturiskajos notikumos saskat ma saikne ar m sdienu latvie u imenes pamatv rt b m.

 5. Linda Linda says:

  P d j da a bija vienk r i kaut kas drausm gs Ja Jaunsudrabi am tie m ita, ka uzrakst t o gr matu ir laba doma, tad man nav ko teikt Izrais ja tik nepat kamas emocijas, ka diez vai v l k dreiz las u.

 6. Monta Monta says:

  Gr mata bija fantastiska L dz p d j m 10 lapaspus m, kuras saboj ja visu Kaut ar nobeigums, man nepatika, darbs kopum bija vair k k baud ms.

 7. Anete Ķempele Anete Ķempele says:

  Gr mat aprakst tie notikumi l n m g ja uz priek u, gr matu nebija p r k interesanti las t J nis p r k gremd j s savos sap os un atmi s, un atmi u t los, un, kas attiecas uz Aiju, ilgi vien nenotic ja realit tei J nis att lots k gar gi bag ts, bet viegli ievainojams cilv ks Uzskatu, ka J nim vajadz ja izv l ties Ievu un akli nepak auties sav m jaun bas atmi m, sap iem par Aiju Par d vainu atzinu ar J a rad to atbalss teoriju Manupr t, J nis dz ves p d jos gadus pavad ja, sapinies atmiGr mat aprakst tie notikumi l n m g ja uz priek u, gr matu nebija p r k interesanti las t J nis p r k gremd j s savos sap os un atmi s, un atmi u t los, un, kas attiecas uz Aiju, ilgi vien nenotic ja realit tei J nis att lots k gar gi bag ts, bet viegli ievainojams cilv ks Uzskatu, ka J nim vajadz ja izv l ties Ievu un akli nepak auties sav m jaun bas atmi m, sap iem par Aiju Par d vainu atzinu ar J a rad to atbalss teoriju Manupr t, J nis dz ves p d jos gadus pavad ja, sapinies atmi s, ilg s, sap os un m in t tos atjaunot realit t K jau galvenais varonis atzina, nekas vairs otrreiz nen k t d pa veid , k du to esam reiz jutu i vai baud ju i.Par sp ti kopiespaidam, gr mat iek auts dzi kaut gan skumj un pam co s v st jums J a domu lidojums liek aizdom ties par to, kas ir m lest ba un kas ir tikai aizrau an s vai sapnis Rom n par d ts it k darb nor d to lauku cilv ku j t gums un trausl s dv seles st gas

 8. Agute Klints Agute Klints says:

  Spilgt kais psiholo isk rom na piem rs latvie u literat r Las t jam j koncentr jas nevis uz to, cik briesm gi, savt gi, g vi t li taj darbojas, bet uz to, k du iespaidu situ cijas atst j uz cilv ka J a apzi u, k vi t s ne risina Liek aizdom ties, ka katram ir t iek j pasaule, kura ir liel ka un dzi ka, nek iesp jams aprakst t, neizskaidrojamas j tas to vada.Lai gan visu trilo ijas laiku J nis atrodas fokusa centr un notikumi atkl jas caur vi a uztveri, tom r galven ir un pali Spilgt kais psiholo isk rom na piem rs latvie u literat r Las t jam j koncentr jas nevis uz to, cik briesm gi, savt gi, g vi t li taj darbojas, bet uz to, k du iespaidu situ cijas atst j uz cilv ka J a apzi u, k vi t s ne risina Liek aizdom ties, ka katram ir t iek j pasaule, kura ir liel ka un dzi ka, nek iesp jams aprakst t, neizskaidrojamas j tas to vada.Lai gan visu trilo ijas laiku J nis atrodas fokusa centr un notikumi atkl jas caur vi a uztveri, tom r galven ir un paliek Aija k likten g sieviete, gan sava, gan J a, gan Ievas u.c likte a ietekm t ja

 9. Mai Mai says:

  Likten ga m lest ba un atkal t s Jaunsudrabi a trak s sievietes Atvainojiet, bet Aiju man pat no miegt grib j s vair kos momentos Nabaga vi as b rni.Rezonanses teorija lik s nepabeigta tur bezmaz vai pielikums j taisa Nelik s tas viss kop drusku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Aija

 1. Ilze Folkmane Ilze Folkmane says:

  Es sti nesp ju v rdos iet rpt, cik oti man krita uz nerviem gandr z visi varo i, kuri gr mat bija att loti, tai skait ar galvenie person i J nis, kuram ac mredzot nav mugurkaula un vai gribassp ka, k ar Aija, kuru pats autors prec zi apraksta k gar gi trulu , nemaz nerun jot par cit m vi as burv gaj m pa b m Kaitino ie t li laikam ar bija mana liel k probl ma, jo es vienk r i nesp ju saprast, k p c katra otr sieviete bija ie rusies J n , kuru aprakstot man n k pr t vien gi v Es sti nesp ju v rdos iet rpt, cik oti man krita uz nerviem gandr z visi varo i, kuri gr mat bija att loti, tai skait ar galvenie person i J nis, kuram ac mredzot nav mugurkaula un vai gribassp ka, k ar Aija, kuru pats autors prec zi apraksta k gar gi trulu , nemaz nerun jot par cit m vi as burv gaj m pa b m Kaitino ie t li laikam ar bija mana liel k probl ma, jo es vienk r i nesp ju saprast, k p c katra otr sieviete bija ie rusies J n , kuru aprakstot man n k pr t vien gi v rds meek Olga ita vien gais sakar gais t ls, un t s da as vi as dienasgr matas lapas tad ar es las ju ar visliel ko aizraut bu, bet, protams, Olga vis st st sp l visai nenoz m gu lomu iet lo iski jaut t, k p c tad man ne iet d vaini tas, ka J nis iem l ja t du maitu pardon my French , k da bija Aija Pret o m lest bu mans sapr ts sti neprotest ja, jo bija skaidrs, ka ne jau Aiju J nis patie m m l, bet gan k du visnota mistisku t lu, ko pats sav pr t vi uzb ra p c t s vasaras, kad, ganos iedams, bija jaunaj meiten sam l jies Un p c tam jau par d j s tas moments, ka nav iesp jams iedomas samierin t ar visnota dr mo realit ti.Protams, velns nav tik melns, k es vi u obr d m l ju, jo Jaunsudrabi skaisti raksta un gr mat pav d da das interesantas domas, pie kur m var pakav ties Tom r, kad noliku gr matu mal , p r ema mani t da trunt ga emocion la p cgar a, kad saprotu, ka tikko esmu izlas ju ko t du, kam lab k vajadz ja likt mieru J atz st, lai gan citus Jaunsudrabi a darbus neesmu las jusi, kaut kad skat jos tv filmu Jaunsaimnieks un velns , p c kuras bija tie i t das pa as emocion las pa iras un murgi ar , ja nemaldos Varb t es un Jaunsudrabi vienk r i neeesam viens otram lemti


 2. Linda Celma Linda Celma says:

  P d joreiz t ds atvieglojums par galven varo a n vi bija Ann Kare in Laikam bija dom ts, ka tas izrais s lumu, bet man noteikti n tas tie m bija vien gais risin jums cilv kam, kur ir tik nepast v gs, ietekm jams un bez maz vai ar baudu auj, lai dz ve vi u sp rda ar k j m Bija peln jis


 3. Rinalds Einiks Rinalds Einiks says:

  V l nebiju tik oti v l jies, lai gr mata tr k beidzas.Aija tik oti iedom ga meitene, ka nav, iesp jams, aptvert, k is puisis J nis sp j iem l t t du meiteni tik oti, ka beig s bez mok m p rgrie v nas.Iesp jams, ka J nis ai iedom tajai m lest bai pret skaist ko meiteni klas b rn b bija tik oti notic jis, ka vairs nevald ja p r sevi visu m u, bet..Kategoriski n pret Aiju nelieku, bet nezinu, vai k dreiz b s v lme o p rlas t, vai p r irst t


 4. Elina Belova Elina Belova says:

  Cik b d gi ir m lest bu izstarot tuk um pavada visas trilo ijas da as.Gr mata atspogu o 20.gs s kuma dz vi Latvijas lauku s t s Interesanti uzzin t, k das bija to laiku ikdienas probl mas un cilv ku dz ves svar g kie jaut jumi V sturiskajos notikumos saskat ma saikne ar m sdienu latvie u imenes pamatv rt b m.


 5. Linda Linda says:

  P d j da a bija vienk r i kaut kas drausm gs Ja Jaunsudrabi am tie m ita, ka uzrakst t o gr matu ir laba doma, tad man nav ko teikt Izrais ja tik nepat kamas emocijas, ka diez vai v l k dreiz las u.


 6. Monta Monta says:

  Gr mata bija fantastiska L dz p d j m 10 lapaspus m, kuras saboj ja visu Kaut ar nobeigums, man nepatika, darbs kopum bija vair k k baud ms.


 7. Anete Ķempele Anete Ķempele says:

  Gr mat aprakst tie notikumi l n m g ja uz priek u, gr matu nebija p r k interesanti las t J nis p r k gremd j s savos sap os un atmi s, un atmi u t los, un, kas attiecas uz Aiju, ilgi vien nenotic ja realit tei J nis att lots k gar gi bag ts, bet viegli ievainojams cilv ks Uzskatu, ka J nim vajadz ja izv l ties Ievu un akli nepak auties sav m jaun bas atmi m, sap iem par Aiju Par d vainu atzinu ar J a rad to atbalss teoriju Manupr t, J nis dz ves p d jos gadus pavad ja, sapinies atmiGr mat aprakst tie notikumi l n m g ja uz priek u, gr matu nebija p r k interesanti las t J nis p r k gremd j s savos sap os un atmi s, un atmi u t los, un, kas attiecas uz Aiju, ilgi vien nenotic ja realit tei J nis att lots k gar gi bag ts, bet viegli ievainojams cilv ks Uzskatu, ka J nim vajadz ja izv l ties Ievu un akli nepak auties sav m jaun bas atmi m, sap iem par Aiju Par d vainu atzinu ar J a rad to atbalss teoriju Manupr t, J nis dz ves p d jos gadus pavad ja, sapinies atmi s, ilg s, sap os un m in t tos atjaunot realit t K jau galvenais varonis atzina, nekas vairs otrreiz nen k t d pa veid , k du to esam reiz jutu i vai baud ju i.Par sp ti kopiespaidam, gr mat iek auts dzi kaut gan skumj un pam co s v st jums J a domu lidojums liek aizdom ties par to, kas ir m lest ba un kas ir tikai aizrau an s vai sapnis Rom n par d ts it k darb nor d to lauku cilv ku j t gums un trausl s dv seles st gas


 8. Agute Klints Agute Klints says:

  Spilgt kais psiholo isk rom na piem rs latvie u literat r Las t jam j koncentr jas nevis uz to, cik briesm gi, savt gi, g vi t li taj darbojas, bet uz to, k du iespaidu situ cijas atst j uz cilv ka J a apzi u, k vi t s ne risina Liek aizdom ties, ka katram ir t iek j pasaule, kura ir liel ka un dzi ka, nek iesp jams aprakst t, neizskaidrojamas j tas to vada.Lai gan visu trilo ijas laiku J nis atrodas fokusa centr un notikumi atkl jas caur vi a uztveri, tom r galven ir un pali Spilgt kais psiholo isk rom na piem rs latvie u literat r Las t jam j koncentr jas nevis uz to, cik briesm gi, savt gi, g vi t li taj darbojas, bet uz to, k du iespaidu situ cijas atst j uz cilv ka J a apzi u, k vi t s ne risina Liek aizdom ties, ka katram ir t iek j pasaule, kura ir liel ka un dzi ka, nek iesp jams aprakst t, neizskaidrojamas j tas to vada.Lai gan visu trilo ijas laiku J nis atrodas fokusa centr un notikumi atkl jas caur vi a uztveri, tom r galven ir un paliek Aija k likten g sieviete, gan sava, gan J a, gan Ievas u.c likte a ietekm t ja


 9. Mai Mai says:

  Likten ga m lest ba un atkal t s Jaunsudrabi a trak s sievietes Atvainojiet, bet Aiju man pat no miegt grib j s vair kos momentos Nabaga vi as b rni.Rezonanses teorija lik s nepabeigta tur bezmaz vai pielikums j taisa Nelik s tas viss kop drusku.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *