Samsara. Na drogach, których nie ma

Samsara. Na drogach, których nie ma PDF ê drogach,


Samsara. Na drogach, których nie ma ❰Epub❯ ➝ Samsara. Na drogach, których nie ma Author Tomek Michniewicz – Polishdarling.co.uk Drogi, kt rych nie ma, prowadz do miejsc, o jakich nie ni e wiat mo na ogl da przez przyciemnione szyby limuzyny albo z dachu rozklekotanego autobusu Tomek Michniewicz woli to drugie pakuje plecak, ku Drogi, kt rych nie ma, prowadz do miejsc, drogach, których Kindle ´ o jakich nie ni e wiat mo na ogl da przez przyciemnione szyby limuzyny albo z dachu rozklekotanego autobusu Tomek Michniewicz woli to drugie pakuje plecak, kupuje bilet i rusza w nieznane, by prze y niesamowit przygod Samsara Na drogach, kt rych nie ma to fascynuj ca opowie Tomka o jego podr y po Azji pe nej niebezpiecze stw, zaskakuj cych zdarze i ciekawych ludzi Opowie napisana ze swad , rozbrajaj cym hum, Samsara. Na PDF/EPUB ² ale i dystansem do siebie A tak e poradnik, jak w tak wypraw wyruszy samemu.

 • Paperback
 • 360 pages
 • Samsara. Na drogach, których nie ma
 • Tomek Michniewicz
 • Polish
 • 09 July 2019
 • 8375150657

10 thoughts on “Samsara. Na drogach, których nie ma

 1. Kasia Kasia says:

  Samsara to wedlug mnie ksi ka, z serii ksi k mo e napisa ka dy i aktor, i kucharz i inna gwiazda znana z niczego Ksi k czyta si atwo i przyjmnie, ale w tpi czy za klika misiecy b d o niej pami ta Na pewno jej nieprzeczytanie nie by oby powodem do smutku Zbi r opowie ci o podr y po kilku krajach Azji, bardziej jak zebrane w form ksi ki notki z bloga ni sp jna, przemy lana i maj ca jaki zamys ksi ka.

 2. Marek Tomalski Marek Tomalski says:

  Na pocz tkuSamsara Na drogach, kt rych nie mawyda a si nieco chaotyczn , bez planu, my li przewodniej Liczne retrospekcje dwa lata wcze niej w Bangkoku pot gowa y to uczucie Zdezorientowany chcia em lektur porzuci w po owie Tak gdzie na wysoko ci lao skiej d ungli tu po zarzuceniu poszukiwa hinduskich dziadugar w Jednak kluczem do tej ksi ki jest tytu owe s owo samsara W hinduizmie i buddyzmie samsar nazywamy w dr wk dusz, nieustaj cy cykl zmiany, narodzin i mierci, w Na pocz tkuSamsara Na drogach, kt rych nie mawyda a si nieco chaotyczn , bez planu, my li przewodniej Liczne retrospekcje dwa lata wcze niej w Bangkoku pot gowa y to uczucie Zdezorientowany chcia em lektur porzuci w po owie Tak gdzie na wysoko ci lao skiej d ungli tu po zarzuceniu poszukiwa hinduskich dziadugar w Jednak kluczem do tej ksi ki jest tytu owe s owo samsara W hinduizmie i buddyzmie samsar nazywamy w dr wk dusz, nieustaj cy cykl zmiany, narodzin i mierci, w kt rym kolejne wcielenie jest wynikiem dzia a w yciu obecnym Tak te jest z t podrSamsara odpar z u miechem stary nauczyciel Nigdy nie wiesz dok d trafiszWarto si zabra z Tomkiem Michniewiczem Tomasz Michniewicz Nie b dziecie a owa

 3. NerwSlowa NerwSlowa says:

  Podtrzymuj wszystko to, na co zwraca am uwag przy okazji recenzji wiata r wnoleg ego Ksi ka napisana wietnie, osobi cie, zajmuj co I przede wszystkim pokazuj ca zupe nie inny spos b ycia i inn drog ni ta, kt r wybieram na co dzie , a jednocze nie niezawieraj ca wywy szania si , tylko b d ca pr b zrozumienia Moment w kinie w Indiach zapami tam na d ugo I, kurcz , jak dobrze, e kto czuje wewn trzny p d, by pojecha na drugi koniec wiata i tam porozumiewa si z lud mi, kt rzy n Podtrzymuj wszystko to, na co zwraca am uwag przy okazji recenzji wiata r wnoleg ego Ksi ka napisana wietnie, osobi cie, zajmuj co I przede wszystkim pokazuj ca zupe nie inny spos b ycia i inn drog ni ta, kt r wybieram na co dzie , a jednocze nie niezawieraj ca wywy szania si , tylko b d ca pr b zrozumienia Moment w kinie w Indiach zapami tam na d ugo I, kurcz , jak dobrze, e kto czuje wewn trzny p d, by pojecha na drugi koniec wiata i tam porozumiewa si z lud mi, kt rzy nie znaj nawet s owa w adnym znanym mu j zyku, je robaki, w e i wn trzno ci, a potem sp dzi tydzie , z maczet przedzieraj c si przez d ungl , a potem to opisuje, dzi ki czemu takie mieszczuchy jak ja mog zaspokoi ca y sw j zew przygody podczas lektury Polecam

 4. Andrakuf Andrakuf says:

  Sporadycznie si gam po ksi ki podr nicze bo i nie podr uj zbyt cz sto Co tam w yciu widzia em, ale bez zbytniej przesady Azja nie ci gnie mnie wcale, no mo e troszk Bali, ale z lektur t zapozna em si z prawdziw przyjemno ci Autor, sam podr nik, potrafi bardzo dobrze opisywa to co widzi i to co prze ywa W jego narracji miejsca i bohaterowie o ywaj przez co opowie staje si niezwykle plastyczna Spora dawka zdj tak e ubogaca narracj , przez co lektura jeszcze bardziej zyskuj Sporadycznie si gam po ksi ki podr nicze bo i nie podr uj zbyt cz sto Co tam w yciu widzia em, ale bez zbytniej przesady Azja nie ci gnie mnie wcale, no mo e troszk Bali, ale z lektur t zapozna em si z prawdziw przyjemno ci Autor, sam podr nik, potrafi bardzo dobrze opisywa to co widzi i to co prze ywa W jego narracji miejsca i bohaterowie o ywaj przez co opowie staje si niezwykle plastyczna Spora dawka zdj tak e ubogaca narracj , przez co lektura jeszcze bardziej zyskuje

 5. Mateusz Pośpieszny Mateusz Pośpieszny says:

  Po raz kolejny genialna i sk aniaj ca do my lenia relacja z podr y Tomka Michniewicza Po lekturze wiata r wnoleg ego oraz Swoj drog ponownie tego oczekiwa em i si nie zawiod em wietnie si czyta gdy odwiedzane miejsca autor opisuje w a nie z perspektywy nieznanej nam na codzie i przedstawianej zupe nie inaczej w mediach Warto.

 6. Kurtzprzezce Kurtzprzezce says:

  Bardzo dobrze napisana i wci gaj ca Przeczyta em na dwa razy i to tylko dlatego, e zacz em czyta p no w nocy Podziwiam odwag Michniewicza Jego sk onno do pakowania si w czasem niebezpieczne lub obrzydliwe sytuacje pozwala pokaza rzeczywiste zderzenie cz owieka Zachodu z Azj , zamiast z jej bezpieczn cz ci dla turyst w Autor zachowuje jednak przy opisywaniu ryzykowanych akcji zdrowy rozs dek i pokazuje, jak wiele czasem ryzykowa i jak le to si mog o sko czy mimo ostro no ci Bardzo dobrze napisana i wci gaj ca Przeczyta em na dwa razy i to tylko dlatego, e zacz em czyta p no w nocy Podziwiam odwag Michniewicza Jego sk onno do pakowania si w czasem niebezpieczne lub obrzydliwe sytuacje pozwala pokaza rzeczywiste zderzenie cz owieka Zachodu z Azj , zamiast z jej bezpieczn cz ci dla turyst w Autor zachowuje jednak przy opisywaniu ryzykowanych akcji zdrowy rozs dek i pokazuje, jak wiele czasem ryzykowa i jak le to si mog o sko czy mimo ostro no ci Nie zach ca on w nieodpowiedzialny spos b do brawury Podoba mi si te to, e nie pr buje oczarowa czytelnika tajemniczo ci odwiedzanych krain, lecz zamiast tego stara si opisa codzienne ycie ludzi od kuchni Zdaje sobie spraw z tego jak kontakty z Zachodem zmieniaj Azj , powoduj c, e zmienia si ona tak, aby dostosowa si do orientalistycznych wyobra e bia ych turyst w Michniewicz jest albo oczytany w antropologii albo ma du wra liwo a prawdopodobnie jedno i drugie Zdaje si te sporo wiedzie o odwiedzanych krajach, przez co jest w stanie napisa o nich co ciekawego zamiast opisywa tylko swoje zdziwienie i niezrozumienie tego z czym si spotyka Ksi ka ma wi c wiele plus w Na minus poczytuj usilne pr by rzucenia wyzwania nauce i znalezienia na si tego co niewyt umaczalne To, e pewnych rzeczy mo emy nie wiedzie albo, e nie wie o nich Michniewicz jeszcze niczego nie dowodzi Relacja podr nika i to nawet st paj cego do twardo po ziemi jak Michniewicz nigdy nie b dzie dla nauki niczym wi cej ni anegdot Nie w tpi , e wiele rzeczy, kt re mo na zobaczy w Azji nie mie ci si ludziom Zachodu w g owie, ale na tym szoku mo na by o pozosta Pr by obalenia materializmu w oparciu o kilka cho by najbardziej niezwyk ych do wiadcze s dosy mieszne i nie przydaj walor w ksi ce Rozumiem, e autor pr bowa znale jaki temat przewodni dla swojej narracji, ale to kiepski strza Same opisy, nawet w swojej chaotycznej formie s z reszt na tyle dobre, e wcale nie potrzebuj my li przewodniej

 7. madziar madziar says:

  Nie wiem do ko ca dlaczego, ale bardzo mi si ta ksi ka spodoba a Mo e z powodu swobodnego stylu, w jakim jest utrzymana tak opowiada si o ostatniej wyprawie bliskim przyjacio om Autor nie sili si na reporta to jest po prostu dobra relacja z podr y Jest tu te co unikalnego, co wyr nia j spo r d ksi ek podr niczych Michniewicz pisze wprost o towarzyszach swojej podr y wi kszo pisarzy m wi zawsze w pierwszej osobie ja widzia em , ja by em , kompletnie wyrzucaj c z narra Nie wiem do ko ca dlaczego, ale bardzo mi si ta ksi ka spodoba a Mo e z powodu swobodnego stylu, w jakim jest utrzymana tak opowiada si o ostatniej wyprawie bliskim przyjacio om Autor nie sili si na reporta to jest po prostu dobra relacja z podr y Jest tu te co unikalnego, co wyr nia j spo r d ksi ek podr niczych Michniewicz pisze wprost o towarzyszach swojej podr y wi kszo pisarzy m wi zawsze w pierwszej osobie ja widzia em , ja by em , kompletnie wyrzucaj c z narracji ludzi, kt rzy byli obok a przecie to g wnie od nich zale y, jaki b dzie styl wyprawy i jakie decyzje po drodze zapadn Nie wiem sk d si bierze dzisiaj ten trend, bo naprawd niewielu spo r d autor w podr uje samotnie, zw aszcza tych, kt rzy z takiego stylu ycia uczynili sfer zarobkow To jest chyba najfajniejsze w Samsarze tak, z premedytacj u ywam tego s owa, bo s ludzie fajni, z kt rymi dobrze si podr uje oraz ci z talentem pisarskim w Tomku Michniewiczu wida du o yczliwo ci dla ludzi, kt rych spotyka mog domniemywa , e to postawa cz owieka, kt ry du o widzia i szanuje ludzi w ich odr bno ci, ale te sporo spraw przemy la i przedyskutowa zapewne z r wnie fajnymi towarzyszami podr y , co pozwala mu dostrzec i nazwa z o tam, gdzie si ono dzieje i nie mo na t umaczy go inn kultur

 8. Kate Kate says:

  Pomimo niekiedy chaotycznego stylu pisania, ksi k czyta si przyjemnie Nacechowana jest du ilo ci prze y autora oraz interakcji z napotkanymi podczas swej podr y osobami Szanuj Michniewicza za to, i podczas swojej podr y potrafi zmienia plan dzia ania w natchnieniu na zaistnia e okoliczno ci Winszuj jego bezczelno ci np podawania si za dziennikarza , czy pakowania si w potencjalnie niebezpieczne okoliczno ci po to, by zbada co dok adniej, bli ej Du o opis w i wyja nie doty Pomimo niekiedy chaotycznego stylu pisania, ksi k czyta si przyjemnie Nacechowana jest du ilo ci prze y autora oraz interakcji z napotkanymi podczas swej podr y osobami Szanuj Michniewicza za to, i podczas swojej podr y potrafi zmienia plan dzia ania w natchnieniu na zaistnia e okoliczno ci Winszuj jego bezczelno ci np podawania si za dziennikarza , czy pakowania si w potencjalnie niebezpieczne okoliczno ci po to, by zbada co dok adniej, bli ej Du o opis w i wyja nie dotycz cych ycia i tradycji okolicznej ludno ci co bardzo cieszy Nie ma nic gorszego ni podr nicza ksi ka nacechowana w wi kszo ci ja by em, ja jad em, ja my la em bez kszty wyja nie o codzienno ci i prozie ycia odwiedzanych miejsc U Michniewicza jest to w bardzo dobrych proporcjach.To samo pisa am przy Gor czce ale i tu powt rz Jest to zbi r lu nych historii Ksi ka w ca o ci nie sk ada si na jaki wi kszy mora , niemniej jednak osoby o wyostrzonej ciekawo ci wiata i analizie, kt re nastawione s na branie wyci gn swoje w asne mora y z opisanych historii

 9. Radek Gabinek Radek Gabinek says:

  Nie jestem jakim wielkim fanem ksi ek podr niczych i po t ksi k si gn em w ramach odmiany i przekonania si do tego gatunku Nie powiem , ebym po niej zosta wielbicielem podr y, ale niew tpliwie jest to pozycja dobra Autor opowiada o swoich perypetiach w spos b ciekawy, potrafi obrazowa to co widzia w taki spos b, e wyobra nia uruchamia si i kilkakrotnie uda o mu si wywo a u mnie zastanowienie, czy dane miejsce na wiecie nie powinno by czasem celem mojej w dr wki Lubi wszelk Nie jestem jakim wielkim fanem ksi ek podr niczych i po t ksi k si gn em w ramach odmiany i przekonania si do tego gatunku Nie powiem , ebym po niej zosta wielbicielem podr y, ale niew tpliwie jest to pozycja dobra Autor opowiada o swoich perypetiach w spos b ciekawy, potrafi obrazowa to co widzia w taki spos b, e wyobra nia uruchamia si i kilkakrotnie uda o mu si wywo a u mnie zastanowienie, czy dane miejsce na wiecie nie powinno by czasem celem mojej w dr wki Lubi wszelkiej ma ci pasjonat w i niew tpliwie tutaj z takim pasjonat mamy do czynienia To decyduje o warto ci tej ksi ki i o tym , e rozbudzana jest nasza wyobra nia i ciekawo Polecam

 10. Katika Katika says:

  Samsar oceniam w kategorii ksi ki podr niczej 3,8 , a nie literackiej Ciekawa lektura zw aszcza dla os b zainteresowanych Azj i wypraw na ten kontynent Dla mnie troch za ma o dog bna, troch chaotyczna Czyta si dobrze i szybko Ch tnie si gn po kolejn ksi k tego autora Plusem tej opowie ci nie s informacje o odwiedzanych krajach, ale sama podr Ksi ka jest napisana w taki spos b, e podr ujemy z autorem, nie wszystko wiemy, nie wszystko mamy pouk adane i zaplanowane, ale cz Samsar oceniam w kategorii ksi ki podr niczej 3,8 , a nie literackiej Ciekawa lektura zw aszcza dla os b zainteresowanych Azj i wypraw na ten kontynent Dla mnie troch za ma o dog bna, troch chaotyczna Czyta si dobrze i szybko Ch tnie si gn po kolejn ksi k tego autora Plusem tej opowie ci nie s informacje o odwiedzanych krajach, ale sama podr Ksi ka jest napisana w taki spos b, e podr ujemy z autorem, nie wszystko wiemy, nie wszystko mamy pouk adane i zaplanowane, ale czuj , jakbym naprawd tam by a i za to wra enie oceniam na 4 gwiazdki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Samsara. Na drogach, których nie ma

 1. Kasia Kasia says:

  Samsara to wedlug mnie ksi ka, z serii ksi k mo e napisa ka dy i aktor, i kucharz i inna gwiazda znana z niczego Ksi k czyta si atwo i przyjmnie, ale w tpi czy za klika misiecy b d o niej pami ta Na pewno jej nieprzeczytanie nie by oby powodem do smutku Zbi r opowie ci o podr y po kilku krajach Azji, bardziej jak zebrane w form ksi ki notki z bloga ni sp jna, przemy lana i maj ca jaki zamys ksi ka.


 2. Marek Tomalski Marek Tomalski says:

  Na pocz tkuSamsara Na drogach, kt rych nie mawyda a si nieco chaotyczn , bez planu, my li przewodniej Liczne retrospekcje dwa lata wcze niej w Bangkoku pot gowa y to uczucie Zdezorientowany chcia em lektur porzuci w po owie Tak gdzie na wysoko ci lao skiej d ungli tu po zarzuceniu poszukiwa hinduskich dziadugar w Jednak kluczem do tej ksi ki jest tytu owe s owo samsara W hinduizmie i buddyzmie samsar nazywamy w dr wk dusz, nieustaj cy cykl zmiany, narodzin i mierci, w Na pocz tkuSamsara Na drogach, kt rych nie mawyda a si nieco chaotyczn , bez planu, my li przewodniej Liczne retrospekcje dwa lata wcze niej w Bangkoku pot gowa y to uczucie Zdezorientowany chcia em lektur porzuci w po owie Tak gdzie na wysoko ci lao skiej d ungli tu po zarzuceniu poszukiwa hinduskich dziadugar w Jednak kluczem do tej ksi ki jest tytu owe s owo samsara W hinduizmie i buddyzmie samsar nazywamy w dr wk dusz, nieustaj cy cykl zmiany, narodzin i mierci, w kt rym kolejne wcielenie jest wynikiem dzia a w yciu obecnym Tak te jest z t podrSamsara odpar z u miechem stary nauczyciel Nigdy nie wiesz dok d trafiszWarto si zabra z Tomkiem Michniewiczem Tomasz Michniewicz Nie b dziecie a owa


 3. NerwSlowa NerwSlowa says:

  Podtrzymuj wszystko to, na co zwraca am uwag przy okazji recenzji wiata r wnoleg ego Ksi ka napisana wietnie, osobi cie, zajmuj co I przede wszystkim pokazuj ca zupe nie inny spos b ycia i inn drog ni ta, kt r wybieram na co dzie , a jednocze nie niezawieraj ca wywy szania si , tylko b d ca pr b zrozumienia Moment w kinie w Indiach zapami tam na d ugo I, kurcz , jak dobrze, e kto czuje wewn trzny p d, by pojecha na drugi koniec wiata i tam porozumiewa si z lud mi, kt rzy n Podtrzymuj wszystko to, na co zwraca am uwag przy okazji recenzji wiata r wnoleg ego Ksi ka napisana wietnie, osobi cie, zajmuj co I przede wszystkim pokazuj ca zupe nie inny spos b ycia i inn drog ni ta, kt r wybieram na co dzie , a jednocze nie niezawieraj ca wywy szania si , tylko b d ca pr b zrozumienia Moment w kinie w Indiach zapami tam na d ugo I, kurcz , jak dobrze, e kto czuje wewn trzny p d, by pojecha na drugi koniec wiata i tam porozumiewa si z lud mi, kt rzy nie znaj nawet s owa w adnym znanym mu j zyku, je robaki, w e i wn trzno ci, a potem sp dzi tydzie , z maczet przedzieraj c si przez d ungl , a potem to opisuje, dzi ki czemu takie mieszczuchy jak ja mog zaspokoi ca y sw j zew przygody podczas lektury Polecam


 4. Andrakuf Andrakuf says:

  Sporadycznie si gam po ksi ki podr nicze bo i nie podr uj zbyt cz sto Co tam w yciu widzia em, ale bez zbytniej przesady Azja nie ci gnie mnie wcale, no mo e troszk Bali, ale z lektur t zapozna em si z prawdziw przyjemno ci Autor, sam podr nik, potrafi bardzo dobrze opisywa to co widzi i to co prze ywa W jego narracji miejsca i bohaterowie o ywaj przez co opowie staje si niezwykle plastyczna Spora dawka zdj tak e ubogaca narracj , przez co lektura jeszcze bardziej zyskuj Sporadycznie si gam po ksi ki podr nicze bo i nie podr uj zbyt cz sto Co tam w yciu widzia em, ale bez zbytniej przesady Azja nie ci gnie mnie wcale, no mo e troszk Bali, ale z lektur t zapozna em si z prawdziw przyjemno ci Autor, sam podr nik, potrafi bardzo dobrze opisywa to co widzi i to co prze ywa W jego narracji miejsca i bohaterowie o ywaj przez co opowie staje si niezwykle plastyczna Spora dawka zdj tak e ubogaca narracj , przez co lektura jeszcze bardziej zyskuje


 5. Mateusz Pośpieszny Mateusz Pośpieszny says:

  Po raz kolejny genialna i sk aniaj ca do my lenia relacja z podr y Tomka Michniewicza Po lekturze wiata r wnoleg ego oraz Swoj drog ponownie tego oczekiwa em i si nie zawiod em wietnie si czyta gdy odwiedzane miejsca autor opisuje w a nie z perspektywy nieznanej nam na codzie i przedstawianej zupe nie inaczej w mediach Warto.


 6. Kurtzprzezce Kurtzprzezce says:

  Bardzo dobrze napisana i wci gaj ca Przeczyta em na dwa razy i to tylko dlatego, e zacz em czyta p no w nocy Podziwiam odwag Michniewicza Jego sk onno do pakowania si w czasem niebezpieczne lub obrzydliwe sytuacje pozwala pokaza rzeczywiste zderzenie cz owieka Zachodu z Azj , zamiast z jej bezpieczn cz ci dla turyst w Autor zachowuje jednak przy opisywaniu ryzykowanych akcji zdrowy rozs dek i pokazuje, jak wiele czasem ryzykowa i jak le to si mog o sko czy mimo ostro no ci Bardzo dobrze napisana i wci gaj ca Przeczyta em na dwa razy i to tylko dlatego, e zacz em czyta p no w nocy Podziwiam odwag Michniewicza Jego sk onno do pakowania si w czasem niebezpieczne lub obrzydliwe sytuacje pozwala pokaza rzeczywiste zderzenie cz owieka Zachodu z Azj , zamiast z jej bezpieczn cz ci dla turyst w Autor zachowuje jednak przy opisywaniu ryzykowanych akcji zdrowy rozs dek i pokazuje, jak wiele czasem ryzykowa i jak le to si mog o sko czy mimo ostro no ci Nie zach ca on w nieodpowiedzialny spos b do brawury Podoba mi si te to, e nie pr buje oczarowa czytelnika tajemniczo ci odwiedzanych krain, lecz zamiast tego stara si opisa codzienne ycie ludzi od kuchni Zdaje sobie spraw z tego jak kontakty z Zachodem zmieniaj Azj , powoduj c, e zmienia si ona tak, aby dostosowa si do orientalistycznych wyobra e bia ych turyst w Michniewicz jest albo oczytany w antropologii albo ma du wra liwo a prawdopodobnie jedno i drugie Zdaje si te sporo wiedzie o odwiedzanych krajach, przez co jest w stanie napisa o nich co ciekawego zamiast opisywa tylko swoje zdziwienie i niezrozumienie tego z czym si spotyka Ksi ka ma wi c wiele plus w Na minus poczytuj usilne pr by rzucenia wyzwania nauce i znalezienia na si tego co niewyt umaczalne To, e pewnych rzeczy mo emy nie wiedzie albo, e nie wie o nich Michniewicz jeszcze niczego nie dowodzi Relacja podr nika i to nawet st paj cego do twardo po ziemi jak Michniewicz nigdy nie b dzie dla nauki niczym wi cej ni anegdot Nie w tpi , e wiele rzeczy, kt re mo na zobaczy w Azji nie mie ci si ludziom Zachodu w g owie, ale na tym szoku mo na by o pozosta Pr by obalenia materializmu w oparciu o kilka cho by najbardziej niezwyk ych do wiadcze s dosy mieszne i nie przydaj walor w ksi ce Rozumiem, e autor pr bowa znale jaki temat przewodni dla swojej narracji, ale to kiepski strza Same opisy, nawet w swojej chaotycznej formie s z reszt na tyle dobre, e wcale nie potrzebuj my li przewodniej


 7. madziar madziar says:

  Nie wiem do ko ca dlaczego, ale bardzo mi si ta ksi ka spodoba a Mo e z powodu swobodnego stylu, w jakim jest utrzymana tak opowiada si o ostatniej wyprawie bliskim przyjacio om Autor nie sili si na reporta to jest po prostu dobra relacja z podr y Jest tu te co unikalnego, co wyr nia j spo r d ksi ek podr niczych Michniewicz pisze wprost o towarzyszach swojej podr y wi kszo pisarzy m wi zawsze w pierwszej osobie ja widzia em , ja by em , kompletnie wyrzucaj c z narra Nie wiem do ko ca dlaczego, ale bardzo mi si ta ksi ka spodoba a Mo e z powodu swobodnego stylu, w jakim jest utrzymana tak opowiada si o ostatniej wyprawie bliskim przyjacio om Autor nie sili si na reporta to jest po prostu dobra relacja z podr y Jest tu te co unikalnego, co wyr nia j spo r d ksi ek podr niczych Michniewicz pisze wprost o towarzyszach swojej podr y wi kszo pisarzy m wi zawsze w pierwszej osobie ja widzia em , ja by em , kompletnie wyrzucaj c z narracji ludzi, kt rzy byli obok a przecie to g wnie od nich zale y, jaki b dzie styl wyprawy i jakie decyzje po drodze zapadn Nie wiem sk d si bierze dzisiaj ten trend, bo naprawd niewielu spo r d autor w podr uje samotnie, zw aszcza tych, kt rzy z takiego stylu ycia uczynili sfer zarobkow To jest chyba najfajniejsze w Samsarze tak, z premedytacj u ywam tego s owa, bo s ludzie fajni, z kt rymi dobrze si podr uje oraz ci z talentem pisarskim w Tomku Michniewiczu wida du o yczliwo ci dla ludzi, kt rych spotyka mog domniemywa , e to postawa cz owieka, kt ry du o widzia i szanuje ludzi w ich odr bno ci, ale te sporo spraw przemy la i przedyskutowa zapewne z r wnie fajnymi towarzyszami podr y , co pozwala mu dostrzec i nazwa z o tam, gdzie si ono dzieje i nie mo na t umaczy go inn kultur


 8. Kate Kate says:

  Pomimo niekiedy chaotycznego stylu pisania, ksi k czyta si przyjemnie Nacechowana jest du ilo ci prze y autora oraz interakcji z napotkanymi podczas swej podr y osobami Szanuj Michniewicza za to, i podczas swojej podr y potrafi zmienia plan dzia ania w natchnieniu na zaistnia e okoliczno ci Winszuj jego bezczelno ci np podawania si za dziennikarza , czy pakowania si w potencjalnie niebezpieczne okoliczno ci po to, by zbada co dok adniej, bli ej Du o opis w i wyja nie doty Pomimo niekiedy chaotycznego stylu pisania, ksi k czyta si przyjemnie Nacechowana jest du ilo ci prze y autora oraz interakcji z napotkanymi podczas swej podr y osobami Szanuj Michniewicza za to, i podczas swojej podr y potrafi zmienia plan dzia ania w natchnieniu na zaistnia e okoliczno ci Winszuj jego bezczelno ci np podawania si za dziennikarza , czy pakowania si w potencjalnie niebezpieczne okoliczno ci po to, by zbada co dok adniej, bli ej Du o opis w i wyja nie dotycz cych ycia i tradycji okolicznej ludno ci co bardzo cieszy Nie ma nic gorszego ni podr nicza ksi ka nacechowana w wi kszo ci ja by em, ja jad em, ja my la em bez kszty wyja nie o codzienno ci i prozie ycia odwiedzanych miejsc U Michniewicza jest to w bardzo dobrych proporcjach.To samo pisa am przy Gor czce ale i tu powt rz Jest to zbi r lu nych historii Ksi ka w ca o ci nie sk ada si na jaki wi kszy mora , niemniej jednak osoby o wyostrzonej ciekawo ci wiata i analizie, kt re nastawione s na branie wyci gn swoje w asne mora y z opisanych historii


 9. Radek Gabinek Radek Gabinek says:

  Nie jestem jakim wielkim fanem ksi ek podr niczych i po t ksi k si gn em w ramach odmiany i przekonania si do tego gatunku Nie powiem , ebym po niej zosta wielbicielem podr y, ale niew tpliwie jest to pozycja dobra Autor opowiada o swoich perypetiach w spos b ciekawy, potrafi obrazowa to co widzia w taki spos b, e wyobra nia uruchamia si i kilkakrotnie uda o mu si wywo a u mnie zastanowienie, czy dane miejsce na wiecie nie powinno by czasem celem mojej w dr wki Lubi wszelk Nie jestem jakim wielkim fanem ksi ek podr niczych i po t ksi k si gn em w ramach odmiany i przekonania si do tego gatunku Nie powiem , ebym po niej zosta wielbicielem podr y, ale niew tpliwie jest to pozycja dobra Autor opowiada o swoich perypetiach w spos b ciekawy, potrafi obrazowa to co widzia w taki spos b, e wyobra nia uruchamia si i kilkakrotnie uda o mu si wywo a u mnie zastanowienie, czy dane miejsce na wiecie nie powinno by czasem celem mojej w dr wki Lubi wszelkiej ma ci pasjonat w i niew tpliwie tutaj z takim pasjonat mamy do czynienia To decyduje o warto ci tej ksi ki i o tym , e rozbudzana jest nasza wyobra nia i ciekawo Polecam


 10. Katika Katika says:

  Samsar oceniam w kategorii ksi ki podr niczej 3,8 , a nie literackiej Ciekawa lektura zw aszcza dla os b zainteresowanych Azj i wypraw na ten kontynent Dla mnie troch za ma o dog bna, troch chaotyczna Czyta si dobrze i szybko Ch tnie si gn po kolejn ksi k tego autora Plusem tej opowie ci nie s informacje o odwiedzanych krajach, ale sama podr Ksi ka jest napisana w taki spos b, e podr ujemy z autorem, nie wszystko wiemy, nie wszystko mamy pouk adane i zaplanowane, ale cz Samsar oceniam w kategorii ksi ki podr niczej 3,8 , a nie literackiej Ciekawa lektura zw aszcza dla os b zainteresowanych Azj i wypraw na ten kontynent Dla mnie troch za ma o dog bna, troch chaotyczna Czyta si dobrze i szybko Ch tnie si gn po kolejn ksi k tego autora Plusem tej opowie ci nie s informacje o odwiedzanych krajach, ale sama podr Ksi ka jest napisana w taki spos b, e podr ujemy z autorem, nie wszystko wiemy, nie wszystko mamy pouk adane i zaplanowane, ale czuj , jakbym naprawd tam by a i za to wra enie oceniam na 4 gwiazdki


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *